Trajnime në Hagë për forcimin e kapacitetit institucional në Zbatimin e Ligjit

Ministria e Punëve të Jashtme e Hollandës, Departamenti i Evropës (DEU), Instituti T.M.C. Asser, në bashkëpunim me Ecorys Nederland BV dhe Akademinë e Hagës për Qeverisje Lokale do të zbatojë Programin e MATRA PATROL për Forcimin e kapaciteteve institucionale në zbatimin e ligjit – gjatë periudhës 2012-2015.

Ky program trajnimi ka për qëllim të stimulojë, mbështesë dhe të kontribuojë në zbatimin efikas të Acquis të BE-së në fushën e ‘sundimit të ligjit’ dhe për të forcuar marrëdhëniet midis Hollandës dhe vendeve të synuara duke ndarë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme me këshilltarët e politikave, anëtarët e gjyqësorit dhe nëpunësit e tjerë civilë.

MATRA PATROL financohet nga  Ministria e Punëve të Jashtme e Hollandës.

 

4 – 14 Tetor: Administrimi i Drejtësisë
Forma e aplikimit
Afati i aplikimit: 2 Gusht 2015

4 – 14 Tetor: Decentralizimi

Forma e aplikimit
Afati i aplikimit: 2 Gusht 2015
4 – 14 Tetor: Prokurimet Europiane
Forma e aplikimit 
Afati i aplikimit: 2 Gusht 2015


18 – 28 October: Zgjidhja alternative e konflikteve
Forma e aplikimit
Afati i aplikimit: 16 Gusht 2015

Vendet që mund të marrin pjesë: Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia.

Tarifat dhe shpenzimet:
Qeveria e Hollandës do të mbulojë të gjitha shpenzimet për pjesmarrësit e zgjedhur.

Kriteret e pranimit

Pikat e rëndësishme mbi të cilat do të bazohet kryesisht përzgjedhja e pjesëmarrësve janë:

 • Aplikanti duhet të jetë në një pune profesionale në një organizatë qeveritare;
 • Aplikanti duhet të demonstrojë në mënyrë të qartë një nevojë të menjëhershme për këtë trajnim specifik;
 • Aplikanti duhet të ketë përvojë me praktikat aktuale gjyqësore dhe shumë aspekte të reformës gjyqësore (ligjore) në vendin e tij/saj
 • Aplikanti duhet të ketë një nivel të mirë të folur dhe të shkruar të gjuhës angleze;
 • Aplikanti duhet të jetë i motivuar dhe entuziast;
 • Aplikanti duhet të ketë minimumi 3 vite ekseriencë pune
 • Të ketë një letër rekomandimi të firmosur nga punëdhënësi

 

Si të aplikoni:

 • Ju lutemi lexoni kriteret e mësipërme të pranimit me kujdes. Aplikantët të cilët përmbushin të gjitha kriteret mund të vijojnë procesin e plotësimit të formularit të aplikimit;
 • Please follow the link below to the training programme of your choice;
 • Ju lutemi ndiqni linkun e mëposhtëm për programin trajnues që keni zgjedhur;
 • Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e kërkuara.
 • Ju lutemi ngarkoni një letër rekomandimi të firmosur nga punëdhënësi juaj actual në fushën e kërkuar në formularin e aplikimit

 

Aplikimet e ngarkuara me sukses do të marrin një e-mail automatik konfirmimi. Ju lutemi kontaktoni në këtë adresë e-maili matrapatrol@asser.nl nëse nuk merrni e-mailin automatik brenda një ore.

Aplikantët do të informohen për rezultetet e aplikimit të tyre rreth 4 javë përpara nisjes së programit të trajnimit.

Leave a Comment