Trajnime falas në Hollandë

Afati i aplikimir: 20 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Serbia, Turqia, Ukraina
Vendi: 4 – 13 tetor 2017, Hagë – Holandë

Programi i Trajnimit “The Matra Rule of Law” është hartuar për të forcuar kapacitetet institucionale në fushën e ligjit brenda organizatave qeveritare në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Gjeorgji, Kosovë, Maqedoni, Moldavi, Mal të Zi, Serbi, Turqi dhe Ukrainë.

Për këtë qëllim, shtatë programe trajnuese ofrohen në vit, secila duke prezantuar pjesëmarrësit në praktikat më të mira në një gamë të gjerë temash mbi ligjin. Nëpërmjet sesioneve interaktive që kombinojnë teorinë, aftësitë praktike dhe vizitat studimore, këshilltarët e politikave, anëtarët e gjyqësorit dhe nëpunësit e tjerë civilë që punojnë në sektorin qeveritar dhe të drejtësisë fitojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të nxitur reformat në vendet e tyre. Përveç kësaj, duke marrë pjesë në programin e trajnimit, pjesëmarrësit bëhen pjesë e një rrjeti të gjerë transnacional të alumni, ligjëruesve dhe departamenteve përkatëse qeveritare në Holandë dhe në vendet e synuara. Ky rrjet ofron një platformë për mësim, shkëmbim dhe bashkëpunim.

Programi i Trajnimit për Ligjin në Matra është hartuar nga Shkolla Ligjore e Leidenit, Komiteti Holandez i Helsinkit (NHC) dhe Akademia e Hagës për Qeverisjen Vendore (THA). Ai financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, fillimisht për një periudhë dyvjeçare (2017-2018).

Kriteret e aplikimit:

Trajnimi mbi Decentralizimin dhe Pjesëmarrjen e Qytetarëve u dedikohet nëpunësve të lartë civilë dhe krijuesve të politikave në ministritë kombëtare të ngarkuara për zhvillimin dhe zbatimin e politikës së decentralizimit dhe qeverisjen lokale pjesëmarrëse në vendet e tyre përkatëse.

Pjesëmarrit pritet të ofrojnë një kontribut të vlefshëm dhe aktiv në procesin e të mësuarit dhe të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara rishtazi në organizatën e tyre përkatëse. Numri maksimal i pjesëmarrësve është 36. Totali do të përfaqësojë një ekuilibër në gjini dhe në numrin e pjesëmarrësve nga vendet individuale

Vendet e pranueshme: Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Gjeorgjia, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Serbia, Turqia, Ukraina
Cilat shpenzime mbulohen?

Qeveria e Holandës do të ofrojë bursa të plota për pjesëmarrësit e përzgjedhur.

Çdo bursë do të mbulojë koston e udhëtimit ndërkombëtar (ekonomi), bordin e plotë dhe strehimin, vizat dhe sigurimet, tarifat e shkollimit, materialet e trajnimeve dhe vizitat studimore.

Pjesëmarrësit do ti duhet të mbulojë kostot e tjera.

Si të aplikoni?

Formularët e aplikimit duhet të dorëzohen në mënyrë të plotë për t’u kualifikuar për përzgjedhje.

Aplikantëve u kërkohet të plotësojnë CV-në e tyre dhe një letër nga mbikëqyrësi i tyre që autorizon pjesëmarrjen.

Pranimi do të jetë në bazë të meritës dhe konkurrencës. Aplikimet e ngarkuara me sukses do të marrin një konfirmim automatik të postës elektronike.

Aplikimet bëhen online.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi shkruani në: matrarolt@nhc.nl.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

Leave a Comment