Thirrje për identifikim projektesh nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Autoriteti Kombëtar i Autorizuar për Green Climate Fund në Shqipëri, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, po hap thirrjen për projekt propozime me qëllim identifikimin e ideve për projekte strategjike në kuadër të Projektit për “Zhvillimin e Kapaciteteve të Shqipërisë për një Angazhim të Efektshëm me Fondin e Gjelbër të Klimës”. Identifikimi i projekt ideve të tilla strategjike pritet të forcojë akoma më shumë procesin e angazhimit të grupeve të interest dhe të sigurojë një qasje sa më koherente dhe prioritizuese për nevojat e vendit për financime të gjelbërta.
Idetë e identifikuara duhet të përfshijnë prioritetet tematite të mëposhtëme:

Mitigim
Reduktimi i emetimeve nga:

☐ Aksesi dhe prodhimi i energjisë;
☐ Transporti;
☐ Ndërtesat, qytetet, industritë dhe pajisjet;
☐Pyjet dhe përdorimi i tokës.

Adaptim
Shtimi i aftësisë ripërtëritëse të:

☐ Komuniteteve dhe popullsisë më vulnerabël
☐ Shëndetit, mirëqënies, dhe sigurisë së ujit dhe ushqimit
☐Infrastrukturës dhe ambienteve të ndërtuara
☐ Ekosistemeve dhe shërbimeve nga ekosistemet

Ministria mirëpret aplikantë nga sektori publik ose privat, të dorëzojnë idetë e tyre për projekte strategjike, sipas Formularit bashkëlidhur, pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit si dhe me e-mail në Sabina.Cenameri@turizmi.gov.al .

Afati i aplikimit:  14 Tetor 2019

Për më shumë informacione klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment