Thirrje për aplikime/ Kamp për demokracinë vendore në Vlorë

Dëshironi të bëheni qytetar aktiv apo aktivist i shoqërisë civile?!
Keni një ide inovatore që synon të përmirësojë qeverisjen lokale, të rrisë transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve publike, promovojë dhe mbështesë përfshirjen e të rinjve dhe të rejave në vendimmarrje si dhe të nxisë politika më të mira vendore në shërbim të komunitetit?!

Bëhuni pjesë e Kampit të Demokracisë Vendore Vlorë, 8-10 maj 2018

 

PËRMBAJTJA E PROGRAMIT

Kampi i rradhës që do të zhvillohet në Vlorë është i treti i një serie programesh që u zhvilluan më herët në Korçë dhe Shkodër. Kampet e Demokracisë Vendore kanë për qëllim të zhvillojë aftësitë dhe aktivizmin e të rinjve dhe të rejave për të kontribuar në përmirësimin e demokracisë vendore në qytetet e tyre. Kampet do të shërbejnë si një pikënisje për përgatitjen e një gjenerate të re aktivistësh të shoqërisë civile / qytetarësh aktivë të gatshëm për të hartuar dhe zbatuar ide inovatore.

Kampi i Demokracisë Vendore do të përfshijë një program trajnimi dhe mentorimi të udhëhequr nga ekspertë vendas dhe të huaj. Gjatë kampit të rinjtë dhe të rejat do të zhvillojnë njohuritë në lidhje me qeverisjen me pjesëmarrje; do të njihen me kuadrin ligjor dhe teknikat që mundësojnë përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje dhe politikëbërje; do të njihen me strategjitë e mobilizimit të komunitetit dhe hartimit të planeve të veprimit mes aktorëve të ndryshëm; do të mësojnë si të hartojnë dhe zbatojnë plane advokasie dhe lobimi efektiv dhe do të punojnë mbi një plan konkret veprimi në nivel vendor. Gjithashtu pjesëmarrësit do të kenë mundësi të njihen me eksperiencat e fituesve të thirrjeve të mëparshme të LëvizAlbania.

 

DATAT E PROGRAMIT

8-10 maj, Vlorë

Kohëzgjatja e programit ditor do të jetë nga ora 10:00 – 15:00.

 

APLIKIMI

Të gjithë të interesuarit/at janë të lutur të dërgojnë Formën e Aplikimit të plotësuar elektronikisht në adresën mselamaj@partnersalbania.org, brenda datës 1 maj 2018.

 

Leave a Comment