Lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Lloji i diplomës “Shkenca ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist (Buxheti dhe Investimeve) në Sektorin e Programeve…

Read More

Mundësi punësimi në shërbimin civil

Mundësi punësimi në shërbimin civil

Lloji i diplomës “Inxhinieri informatike”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist (TI) në Drejtorinë e Zhvillimit, në Drejtorinë…

Read More

Lëvizje paralele në shërbimin civil

Lëvizje paralele në shërbimin civil

Lloji i diplomës “Inxhinieri informatike”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist (TI) në Drejtorinë e Zhvillimit, në Drejtorinë…

Read More

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil

Afati i aplikimit: 5 Prill 2017 Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/Informatikë/Informatikë Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:…

Read More

Lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Afati i aplikimit: 31 Mars 2017 Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/Informatikë/Informatikë Ekonomike”. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:…

Read More

Lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike/Sociale”. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Jetësimit të Prioriteteve,…

Read More

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil

Mundësi punësimi në Shërbimin Civil

Afati i aplikimit: 1 Prill 2017 Lloji i diplomës “Financë-Kontabilitet”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në…

Read More

Mundësi për lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Mundësi për lëvizje paralele në Shërbimin Civil

Afati i aplikimit: 27 Mars 2017 Lloji i diplomës “Financë-Kontabilitet”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”. Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në…

Read More

Mundësi punësimi në shërbimin civil

Mundësi punësimi në shërbimin civil

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Infrastrukturës së Sistemeve CORS, në Drejtorinë e Gjeodezisë dhe Hartografisë,…

Read More
1 2