Kurs online falas mbi sigurinë kibernetike

Kurs online falas mbi sigurinë kibernetike

Në këtë kurs tetë javor, aplikantët do të mësojnë parimet kryesore të analizës së rrezikut, vlerësimin e rrezikut dhe zbutjen e rreziqeve për sigurinë e informacionit duke përdorur metodologjitë cilësore dhe sasiore. Ky kurs do të fillojë më 26 shtator 2017. Kohëzgjatja e kursit është 8 javë dhe mësimi do të zhvillohet 10-12 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi menaxhimin e financave të korporatave

Kurs online falas mbi menaxhimin e financave të korporatave

Në këtë kurs, do të fitoni aftësitë e nevojshme për të menaxhuar në mënyrë efektive financat e një korporate. Mësoni të përdorni rrjedhën e parasë së skontuar, analizat mjete të tjera të menaxhimit financiar për të vlerësuar projektet, investimet dhe instrumentet financiare. Kursi do të fillojë më 26 mars 2018. Kohëzgatja: 8 javë Itensiteti: 10-15 orë/javë Tema: Ekonomia dhe financa Për tu bërë pjesë  e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi Koorporatat dhe pasqyrat financiare

Kurs online falas mbi Koorporatat dhe pasqyrat financiare

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë të përgatisin, analizojnë dhe krahasojnë pasqyrat financiare për korporatat amerikane të tregtuara në mënyrë publike. Kursi do të fillojë më 15 janar 2018. Kursi do të zgjasë  8 javë dhe leksionet do të zhvillohen 10-15 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi Zhvillimin e projekteve kërkimore

Kursi do t’ju mbështesë me çdo hap të procesit të kërkimit, duke zhvilluar një hipotezë dhe duke gjetur burime për të shkruar dhe paraqitur gjetjet tuaja. Ky kurs do të fillojë më 11 shtator 2017. Kohëzgjatja: 8 javë Itensiteti: 1 orë në javë Tema: Zhvillimi i projektit tuaj të kërkimit Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi Pasurinë dhe të ardhurat

Kurs online falas mbi Pasurinë dhe të ardhurat

Ky kurs do të eksplorojë shqetësimet rreth pabarazisë në rritje në të ardhura dhe pasuri në vendet e zhvilluara. Kursi do të fillojë më 25 shtator 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 3 orë në javë Tema: Sfidat e Pasurisë dhe Pabarazisë në të Ardhurat Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi të dhënat dhe statistikat

Kurs online falas mbi të dhënat dhe statistikat

Ky kurs përmban eksperienca praktike në mbledhjen, analizën dhe vizualizimin e të dhënave duke përdorur programet Python dhe softuerët analitikë si SAS. Kursi do të fillojë më 4 janar 2018. Kursi do të zgjasë 15 javë dhe leksionet do të zhvillohen 5-10 orë në javë. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë se si të zbatojnë teknikat e vëmendjes, kështu që mund të përmirësojnë komunikimin e tyre, marrëdhëniet dhe shëndetin emocional. Ky kurs do të fillojë më 13 nëntor 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 3 orë në javë Në fund të kursit mund të pajiseni me çertifikatë. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More
1 2 3 4 34