Studime doktorature me bursë në Republikën Çeke

Afati i aplikimit: 31 maj 2017
Intervistat: 19-20 qershor
Vendimi: mesi i korrikut 2017
Data e fillimit: 1 tetor 2017

Qendra për etikë si studim në vlerën njerëzore, si pjesë e Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Pardubicës, fton aplikimet për programin e saj të financuar plotësisht në filozofi.
Qendra fton aplikantët nga studentët që punojnë në etikë dhe filozofi politike, të interpretuara gjerësisht,
Studentët rezidentë me kohë të plotë që pranohen në programin e doktoratës në Departamentin e Filozofisë nuk paguajnë asnjë tarifë për shkollim dhe marrin një pagë modeste mujore për të mbuluar shpenzimet e jetesës për një periudhë studimi deri në tre vjet. Përveç kësaj, një kandidati doktorature do ti ofrohet pozicioni i Asistentit/es Hulumtuese në Qendër, që do të mbahet njëkohësisht me studimet e tyre.

Kërkesat e pranimit

1) Aplikantët zakonisht duhet të kenë një diplomë Master në Filozofi. Në raste të veçanta komiteti i pranimit mund të pranojë diplomimin e nivelit Master në një disiplinë tjetër, por vetëm nëse mund të tregohet relevanca. Aplikantëve u kërkohet të bashkëngjisin dokumentet e certifikuara në lidhje me arsimin e tyre universitar, duke përfshirë një transkript akademik, në formularin e aplikimit. Në raste të jashtëzakonshme kur një aplikant duhet të diplomohet pas afatit të fundit për dorëzimin e aplikacioneve, këto dokumente duhet të dorëzohen sa më parë që të jetë e mundur. Të gjitha dokumentet e kërkuara të cilat nuk janë fillimisht në gjuhën çeke, angleze ose latine duhet të përkthehen në një nga këto gjuhë dhe përkthimi duhet gjithashtu të jetë i certifikuar.

2) Të gjithë aplikantët duhet të kuptojnë mirë gjuhën angleze të folur dhe të shkruar. Intervistimi i pranimit do të zhvillohet në gjuhën angleze.

3) Aplikantët duhet të dorëzojnë një Propozim Kërkimor (1500-2000 fjalë) që përshkruajnë disertacionin e tyre të ardhshëm të doktoraturës. Duhet të formulojë një problem të qartë kërkimi dhe metodologjinë e propozuar, si dhe burimet bazë dhe bibliografinë relevante për temën. (Bibliografia nuk është e përfshirë në numërimin e fjalëve.)

Dokumentet dhe informatat që duhet të dorëzohen me formularin e aplikimit:
1. Kopje e certifikuar e diplomës së magjistraturës.
2. Transkripti akademik.
3. Emrat dhe detajet e kontaktit të dy gjyqtarëve akademikë.
4. Emri i mbikëqyrësit të preferuar.
5. Propozimi i Kërkimit.
6. (Opsionale) Një listë e publikimeve dhe prezantimeve.

Faqen e aplikimit e gjeni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment