Specialist i Lartë Finance/ Mundësi punësimi në Balfin Group

Profili i kompanisë: Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

AlbChrome është pjesë e Balfin Group e specializuar ne Industrine Minerare (nxjerje, perpunim kromi dhe prodhim ferrokromi).

Pozicioni: Specialist i Larte Finance

Unit: Finance

Vendodhja:  Zyrat Qendrore Tirane

Përmbledhja e Pozicionit:  Specialisti i Larte i Finances nen supervizimin direkt te Drejtorit te Departamentit te Finances operon ne procesin e perditshem te punes duke kontrolluar te gjithe procesin financiar te Shoqerise dhe ben raportimet respektive sipas gjetjeve dhe auditimit te kryer.

Detyra dhe Përgjegjësi:

 

 1. Performon, kryen dhe kontrollon te gjithe ciklin e procesit financiar ne Zyrat Qendrore dhe Njesite e Biznesit, perfshire menaxhimin e rriskut, mbikqyr efikasitetin e aktiviteteve te njesive, matjen e kredibilitetit, verifikimin, inspektimin e procedurave financiare ne perputhje me direktivat dhe rregulloret e aplikueshme te percaktuara.
 2. Asiston/inspekton ne menyre periodike per te gjeneruar problematika te mundshme ne fushat dhe sektoret /individet qe jane te perfshire ne proces;
 3. Vlerëson rreziqet dhe kontrollet e brendshme dhe identifikon fushat/sektoret (proceset e punes) ku ka pa-pajtueshmëri, dobesi, mosfunskionim te plote apo te pjesshem;
 4. Vendos qellimin kryesor te operacioneve qe do te kryhen ne koordinim me Drejtorin e Finances dhe zhvillon plane vjetore;
 5. Me parim objektivitetin, sigurohet per zbatimin konform procedurave tatimore ligjore, dhe ndjek afatet per dorezimin e raporteve;
 6. Identifikon risqet, pengesat dhe rekomandon masat e menjehershme ose afatgjate qe duhen ndermarre;
 7. Mban komunikim te vazhdueshem me Drejtorin e Departamentit te Finances dhe raporton tek ky i fundit.
 8. Monitoron ne vijmesi zbatimin e rekomandimeve dhe masave te aplikuara.
 9. Koordinon mes Ligjorit dhe Finances per te siguruar mbarevajtjen e aktiviteteve financiare ne perputhje me legjislacionin.
 10. Angazhohet ne zhvillimin dhe pervetesimin e njohurive per stafin e Finances dhe ndjekjen e procedurave te vena ne fuqi, rregulloreve, prakitkave me te mira, teknikave, mjeteve dhe ruajtjen e standarteve me te larta te Shoqerise.
 11. Aplikon metodologji te reja qe nxisin dhe pershpejtojne si dhe bejne transparent zinxhirin e komunikimit dhe nderveprimit mes departamenteve te Finances se Shoqerise.
 12. Kryen detyra te tjera te percaktuara nga Drejtori i Departamentit te Finances.

Kërkesat:

 • Edukimi: Diplomë Universitare te Fakultetit Ekonomik, drejtimi Finance; Kualifikimi ne Master ne drejtimin Finance/Kontabilitet perben perparesi.
 • Eksperiencat e punës:

Eksperience pune në pozicione të ngjashme si Kontabilitet/Menaxhim Risku/apo procese fiskale jo më pak se 3 vjet;

Aftesi të tjera:

 • Aftësi të shkëlqyera organizative, duke përfshirë aftësi për të planifikuar punën dhe vendosur prioritete;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese, të zotërojë etikë pune dhe integritet;
 • Afësi të shkëlqyera analitike dhe aftësi për të zgjidhur në mënyrë efikase problemet;
 • Aftësi për të kryer shumë detyra njëkohësisht dhe aftësi për të orientuar detajet;
 • Aftësi shumë të mira ndërpersonale;
 • Aftësi shumë të mira për të ruajtur informacionin konfidencial;
 • Aftësi për të koordinuar punën dhe projektet përkatëse;
 • Ndjenjë Përgjegjësie;
 • Njohuri shumë të mira kompiuterike, ne vecanti te programeve financiare;
 • Aftësi për të punuar në grup dhë për të marë iniciativë;
 • Njohuri te mira te gjuhes angleze, ne te shkruar dhe komunikim.

 

Kushtet e punës: Grupi Balfin ofron një paketë benefitesh tërheqëse, duke përfshirë një pagë të drejtë të bazuar në merita dhe vlerësimin e performancës.

Mënyra e aplikimit*:

Për te aplikuar për këtë pozicion, ju lutem dorëzoni dokumentet e poshtëpërmëndura:

 • CV të Detajuar;
 • Letër Interesi,

tek zyrat qëndrore të Albchrome nëpërmjet njërës nga mënyrat si në vijim

 1. Me e-mail: hr@albchrome.al
 2. Duke dërguar me postë në adresën e mëposhtme
             Rr.”Dervish Hima”, Pallati Ambasador 3, kati 1, nr.3, Tiranë, Albania

Afati i dorëzimit: 10.04.2016

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

COMMENTS

Leave a Comment