Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile/ Sarajevë

Afati i fundit i aplikimit: 21 qershor 2017
Mund të aplikojnë vetëm organizatat e shoqërisë civile (OSHC) me seli në rajonin e Evropës Juglindore (fokus në Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë *, Moldavi, Mal të Zi, Republikën e Maqedonisë dhe Serbi)
Vendi: 25-29 shtator 2017 në Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë

Angazhimi i shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit është vendimtar në parandalimin dhe luftimin e kësaj plage globale. Kjo formë aplikimi synon organizatat e shoqërisë civile (OSHC) [1] dhe aktorët relevantë që punojnë në qeverisjen e mirë dhe transparencën që dëshirojnë të trajnohen në UNCAC dhe mekanizmin e saj të rishikimit. Katër ditë nga ky seminar do t’u ofrojnë pjesëmarrësve ekspertizën substanciale në dispozitat e UNCAC, duke u mundësuar atyre që të kontribuojnë në rishikim së bashku me qeveritë dhe aktorët e tjerë relevantë. Dita e fundit e punëtorisë do t’i kushtohet angazhimit të OSHC-ve me sektorin privat për anti-korrupsionin dhe qeverisjen e mirë.

Organizatat joqeveritare janë organizata jofitimprurëse, përfshirë organizatat joqeveritare (OJQ), grupet e komunitetit, sindikatat, grupet indigjene, organizatat bamirëse, organizatat me bazë besimi, shoqatat profesionale dhe fondacionet. Biznesi nuk përfshihet në këtë kategori.

Kriteret e aplikimit:
Kërkesat e detyrueshme për përshtatshmërinë janë si më poshtë:

Mund të aplikojnë vetëm organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në rajonin e Evropës Juglindore (fokus në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë *, Moldavi, Mal të Zi, Republikën e Maqedonisë dhe Serbi).
Organizatat joqeveritare janë organizata jofitimprurëse, përfshirë organizatat joqeveritare (OJQ), grupet e komunitetit, sindikatat, grupet indigjene, organizatat bamirëse, organizatat me bazë besimi, shoqatat profesionale dhe fondacionet. Biznesi nuk përfshihet në këtë kategori.
Vetëm një përfaqësues për organizatë mund të aplikojë.

Prioriteti do t’i jepet:

Organizatave dhe përfaqësuesve që kanë përvojë në kryerjen e monitorimit, analizën ligjore, hartimin e raporteve, punën me sektorin privat, advokimin dhe potencialin e organizatës për të dhënë kontribute të dobishme në procesin e rishikimit dhe aktiviteteve përcjellëse;
Përfaqësues që kanë një njohuri të mirë të gjuhës angleze;
Elemente të tjera të tilla si ekuilibri gjeografik në kontinent, prejardhje të ndryshme ideologjike dhe profesionale; Gjinisë, diversitetit etnik dhe social do të merren parasysh në përzgjedhjen përfundimtare të pjesëmarrësve.

Kostot e pjesëmarrjes:
Ju lutem vini re se vetëm një përfaqësues për organizatë do të marrë fonde. Përjashtimet mund të bëhen rast pas rasti. Nëse organizata juaj i korrespondon këtyre kritereve dhe kërkon mbështetje financiare për të zhvilluar njohuritë dhe aftësitë për të punuar aktivisht me qeveritë dhe sektorin privat në aktivitetet anti-korrupsion, ftoheni  të plotësoni këtë formular aplikimi /

N.B. Pjesëmarrësve të përzgjedhur do të rimbursohen vetëm shumat e përcaktuara nga Kombet e Bashkuara. Shpenzimet përtej këtyre shumave do të jenë përgjegjësi e vetme e pjesëmarrësit.

Si të aplikoni:
Plotësoni formularin e mëposhtëm të aplikimit dhe e dërgoni atë së bashku me CV-në e personit që do të marrë pjesë në trajnimin në ngo.unit@unodc.org para 21 qershorit 2017. Ju lutemi të vini re se vetëm aplikacionet e plota me të dy dokumentet e marra para datës 21 qershor 2017 do të meren parasysh.

Për formularin e aplikimit klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment