Program trajnimesh në Hagë nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 1 Dhjetor 2015

Kush mund të aplikojë?

Kandidatët me një përgatitje ligjore, me përvojë profesionale në fushën e të drejtës ndërkombëtare

Bursa përfshin: shpenzimet e udhëtimit në klasin ekonomik, strehimin, sigurimin shëndetësor, pjesëmarrja në Programin “Fellowship”, materialet e trajnimit dhe tarifën e regjistrimit për Akademinë e Hagës në të Drejtën Ndërkombëtare, pagesë për të mbuluar shpenzimet e tjera të jetesës

Përshkrimi

Programi i Bursave i Kombeve të Bashkuara për Ligjin Ndërkombëtar është organizuar nga Divizioni i Kodifikimit të Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Çështje Ligjore. Programi ofron trajnime me cilësi të lartë nga studiues të shquar në të drejtën ndërkombëtare dhe praktikuesit në një gamë të gjerë të subjekteve kryesore të së drejtës ndërkombëtare. Përveç kësaj, natyra interaktive e trajnimit lejon pjesëmarrësit për të ndarë përvojat dhe shkëmbimin e ideve, e cila promovon mirëkuptim më të madh dhe bashkëpunim në çështjet bashkëkohore të së drejtës ndërkombëtare.

Ky program ka për qëllim t’i mundësojë profesionistëve të kualifikuar, në veçanti zyrtarëve qeveritarë dhe profesorëve të së drejtës ndërkombëtare nga vendet e zhvilluara dhe vendet me ekonomi në zhvillim, për të thelluar njohuritë e tyre në të drejtën ndërkombëtare dhe në punën ligjore të Kombeve të Bashkuara dhe organeve të saj. Programi në fjalë akomodon deri në 21 pjesëmarrës.

Programi konsiston në një kurs vjetor veror gjashtë-javor në Pallatin e Paqes në Hagë, Hollandë nga datat 27 qershor deri më 5 Gusht 2016. Pjesëmarrësit marrin pjesë në leksione dhe seminare në të drejtën ndërkombëtare të organizuar nga Divizioni i Kodifikimit, si dhe nga Akademia e Hagës në të Drejtën Ndërkombëtare.

Kriteret

  • Kandidatët duhet të kenë përgatitje ligjore, me përvojë profesionale në fushën e të drejtës ndërkombëtare;
  • Pjesmarrësit e përzgjedhur do të duhet të dorëzojnë një çertifikatë mjekësore se gëzojnë shëndet të mirë dhe të çertifikojnë se janë në gjendje të ndjekin të gjithë kursin;
  • Programi do të zhvillohet në gjuhën Frengjisht. Kërkohet që aplikantët të kenë rrjedhshmëri në këtë gjuhë.

Si të aplikoni?

  • Plotësoni formularin e aplikimit në frëngjisht. Përgjigjet duhet të jenë të qarta dhe të detajuara sa më shumë  të jetë e mundur. Nëse keni nevojë për hapësirë shtesë, ju mund të bashkëngjitni faqe shtesë. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh;
  • “Letra e Transmisionit” duhet të plotësohet dhe të nënshkruhet nga një zyrtar i lartë i institucionit që paraqet kërkesën e kandidatit;
  • Kandidatët të cilët nuk kanë gjuhë amëtare frengjishten duhet të dorëzojnë prova të aftësisë së tij/saj për të marrë pjesë në leksione dhe seminare të zhvilluara në frëngjisht (p.sh., diploma e kurseve të kryera në frëngjisht, certifikatë e testimit gjuhës, përvojë të gjerë pune në frëngjisht ).

Aplikimi duhet të dërgohet me email në: ilfp@un.org para datës 1 dhjetor 2015.

Duhet të dorëzohen 2 versione të formularit të aplikimit:

  • Një kopje e skanuar e variantit origjinal të firmosur (për shembull në pdf, tif, ose jpg);
  • Një version eletronik (MS Word ose ekuivalent) i aplikimit

Për më shumë informacione ju lutemi vizitoni faqen zyrtare.

 

Leave a Comment