Program për rritje kapacitetesh nga Kombet e Bashkuara

Afati i aplikimit: 28 Mars 2017
Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN Women) ka në plan për të prokuruar nga organizatat fitimprurese dhe jo-fitimprurëse për të zhvilluar dhe kryer serinë e kurseve të aftësive bazë dhe praktike për gratë bizneset e vogla dhe grupet e fermereve në 4 (katër) zonat e përzgjedhura, përkatësisht Vau Dejës, Shkodër, Devoll Maliq për qasje në tregje, menaxhimin e agro-biznesit dhe aftësive financiare, konceptet e fuqizimit ekonomik gjinor dhe skemave financiare në bujqësi për të ndihmuar gratë e bizneset e vogla të shkojnë deri në zinxhirin e vlerave, të përshkruara në këtë Kërkesë për Propozime dhe anekset e saj. UNWOMEN po ofron RFP-ALB-2017/03/01 “Ndërtimin e kapaciteteve të punëtorëve duke mbështetur femrat rurale, pronarët e vegjël dhe fermerët”

Dokumentet mund të shkarkohen këtu

 

Leave a Comment