Program ndërkombëtar mbi ndryshimet urbane

Afati i fundit i aplikimit: 22 shtator 2017
Kush mund të aplikojë: pjesëmarrësit të cilët janë të vendosur në një nga 47 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, Kosovë apo Bjellorusi
Granti ofron: deri në 13,000 euro

Aktorët e Ndryshimit Urban synojnë të arrijnë një zhvillim të qëndrueshëm dhe pjesëmarrës urban përmes aktiviteteve kulturore dhe duke përdorur potencialet specifike të kulturës si drejtues dhe duke mundësuar ndryshime pozitive. Kjo realizohet duke forcuar kompetencat për bashkëpunimin ndërsektorial midis aktorëve nga sektori kulturor, publik dhe privat. Nëpërmjet projekteve lokale, një programi ndërkombëtar kualifikimi, shkëmbimi në shkallë evropiane dhe stërvitje individuale, pjesëmarrësit i vënë ato në praktikë.

Aktorët e Ndryshimit Urban është një program nga Robert Bosch Stiftung në bashkëpunim me MitOst e.V. Pas dy fazave (2013-15 dhe 2015-17) të programit, raundi i tretë i programit zhvillohet nga vjeshta 2017 deri në verën 2019.

 

Kriteret e aplikimit:
Ky program është për individët që:

Punojnë në sektorin kulturor, publik ose privat;
Aplikojnë si ekip lokal me një propozim të përbashkët për qytetin e tyre;
Janë shumë të motivuar për të zhvilluar aftësitë e tyre në bashkëpunimin ndërsektorial dhe zhvillimin urban pjesëmarrës;
Janë të interesuar në shkëmbimin ndërkombëtar dhe rrjetëzimin;
Janë ambicioze të angazhohen në punën e projektit lokal si dhe elementet ndërkombëtare të programit;
Kanë njohuri të mira të gjuhës angleze;
Janë të bazuar në një nga 47 shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, Kosovë apo Bjellorusi.
Projektet lokale duhet të trajtojnë një aspekt të veçantë të zhvillimit urban ose komunitar brenda qytetit të tyre (p.sh. përfshirja sociale dhe diversiteti kulturor, strehimi i përballueshëm, drejtësia mjedisore, përdorimi i përgjegjshëm i burimeve). Ajo duhet të jetë e rëndësishme për zhvillimin e qytetit, inovativ në nivel lokal dhe duhet të përfshijë komunitetin lokal.

Si të aplikoni?

E vetmja mënyrë për të aplikuar është nëpërmjet formularit të aplikimit online. Aplikantët do të përzgjidhen nga një juri ndërkombëtare ndërdisiplinore dhe do të informohen për vendimin deri në mes të nëntorit 2017.

Për të aplikuar, regjistrohuni këtu.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment