Program i financuar trajnimi dhe shkollimi në Japoni

Afati i fundit i aplikimit: 20 qershor 2017
Kush mund të aplikojë: shtetas të vendeve anëtare në zhvillim
Çmimi: Shuma për një bursë është 10,000 USD, pagesa e trajnimit, tarifat e konferencës, tarifat e transportit, pagesa ditore e jetesës, kompensimi i librave dhe ndihmat tjera

ITTO ofron bursa përmes Fondit të Fellowships për të promovuar zhvillimin e burimeve njerëzore dhe për të forcuar ekspertizën profesionale në vendet anëtare të pylltarisë tropikale dhe disiplinave përkatëse. Qëllimi është promovimi i menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve tropikale, përdorimi efikas dhe përpunimi i lëndës drusore tropikale, si dhe informacioni më i mirë ekonomik rreth tregtisë ndërkombëtare në drurin tropikal.

Fellowship është në dispozicion për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare / rajonale, kurset e trajnimit afatshkurtër, trajnim praktikantesh në industri, institucione kërkimore dhe arsimore, turne studimi, turne leksionesh / demonstrimesh dhe studime pasuniversitare.

Kriteret e aplikimit:

Vetëm shtetasit e vendeve anëtare të ITTO-së kanë të drejtë të aplikojnë;
Duhet të bëhen shpërblime për individët jo për institucionet;
Fituesit e mëparshëm të ITTO Fellowship nuk kanë të drejtë të aplikojnë për një tjetër Fellowship ITTO brenda dy viteve të marrjes së shpërblimit të parë dhe dorëzimin në Sekretariatin e një raporti përfundimtar mbi aktivitetin për të cilin është dhënë çmimi.

Çfarë ofrohet:

Shuma maksimale për një bursë është 10,000 USD;
Bursat ITTO ofrojnë pagesa për shkollim, trajnime, pagesa për konferenca, tarifa transporti, ndihma e përditshme e jetesës, pagesa e librave dhe pagesa të tjera;
Për studimet e pas diplomimit, mund të sigurohet vetëm një tarifë e pjesshme e shkollimit ose një grant i vogël hulumtimi.

Si të aplikoni?

Aplikimi On-line është në dispozicion në anglisht, frëngjisht dhe spanjisht.

Ju lutemi lexoni me kujdes informacionin dhe udhëzimet e përgjithshme që përmbahen në këtë shënim përpara se të dorëzoni aplikacionin tuaj.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment