Praktikë në Parlamentin Evropian

Parlamenti Europian u ofron të rinjve që kanë një certifikatë të përfundimit të shkollës së mesme para afatit të fundit për aplikime, që korrespondon me nivelin e kërkuar të hyrjes në universitet ose që kanë përfunduar një kurs më të lartë teknik të një niveli të barazvlefshëm, të marrin pjesë në programin e praktikës. Prioritet u jepet të rinjve të cilët janë të detyruar që ta kryejnë praktikën e plotë si pjesë e studimeve të tyre, me kusht që ata të kenë mbushur moshën 18 vjeç në datën e fillimit të praktikës.

Sesionet e praktikës jepen për periudha një deri në katër muaj, por kjo mund të ndryshojë.

Kriteret:

  • të jeni një shtetas i një shteti anëtar i Bashkimit Europian, ose i një vendi aplikues për pranimin në BE;
  • të jeni 18 vjeç ose më shumë në datën e fillimit të praktikës;
  • të keni njohuri shumë të mira të një prej gjuhëve zyrtare të BE-së;
  • nuk keni qenë pjesëmarrës i mëparshëm i praktikave (të paguara ose të papaguara) ose të keni qenë punonjës me pagë për më shumë se 4 javë rresht duke u paguar nga buxheti i Bashkimit Europian

Janë në dispozicion 3 afate kohore për një vit.

  1. Praktikat jo të detyrueshme:

Datat e nisjes dhe afatet për praktikat jo të detyrueshme:

Periudha e aplikimit: 1 gusht – 1 tetor

Fillimi i praktikës (maksimumi 4 muaj): 1 janar

Periudha e aplikimit: 1 Dhjetor – 1 Shkurt

Fillimi i praktikës (maksimumi 4 muaj): 1 maj

Periudha e aplikimit: 1 Prill – 1 Qershor

Fillimi i praktikës (maksimumi 4 muaj): 1 shtator

  1. Praktikat e detyrueshme:

Parlamenti mund të pranojë aplikantët, të cilët plotësojnë kriteret e përgjithshme të pranimit dhe për të cilat praktika është një kërkesë e detyrueshme:

  • Të jetë pjesë e një kursi studimi në një universitet ose në një institucion arsimor të një standardi të njëjtë,
  • Të ketë një formim profesional të nivelit të lartë të organizuar nga një organizatë jofitimprurës (sidomos institutet apo organizatat publike)
  • Të ketë një profesion,
  • Të dorëzojë dokumentet mbështetëse nga organi që i jep mundësinë të marrë jetë pjesë e ketij profesioni

Datat e fillimit dhe afatet për pranimin e aplikimeve për  praktikën e detyrueshme:

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve: 1 tetor

Fillimi i praktikës: Midis 1 Janarit dhe 30 Prillit

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve: 1 shkurt

Fillimi i praktikës: Midis 1 majit dhe 31 gushtit

Afati i fundit për pranimin e aplikimeve: 1 qershor

Fillimi i praktikës: Midis 1 Shtatorit dhe 31 Dhjetorit

Për më shumë informacione klikoni KËTU.

Leave a Comment