Praktikë e paguar në Londër

Afati i aplikimit: 26 korrik 2017
Kush mund të aplikojë: studentë dhe të diplomuar në nivele të ndryshme të studimeve akademike, duke përfshirë ato në programet bachelor, master dhe PhD
Përfitimet: rreth USD 2592.11 në muaj

Ju do të punoni si pjesë e Ekipit të Programit të IÇK-së në projektet e hulumtimit dhe angazhimit që lidhen me efektivitetin e qeverisë. Kjo perfshin:

Bazat e Ndikimit Publik (një kornizë që shpjegon se sa në mënyrë efektive zbatohet veprimi i qeverisë);
Inteligjenca artificiale dhe e ardhmja e qeverisë;
Një rrjedhë pune mbi legjitimitetin në qeveri.
Të gjitha këto programe kanë komponentë të fortë të kërkimit dhe angazhimit. Ju do të bashkoheni me një ekip të vogël të ish konsulentëve të strategjisë BCG dhe profesionistëve me përvojë nga fusha të tjera.

Aktivitetet mund të përfshijnë:

Hulumtimi, hartimi dhe prodhimi i raporteve dhe produkteve të tjera;
Organizimi i punëtorive me nëpunës civilë;
Përgatitja e prezantimeve të konferencave të angazhuara;
Menaxhimi dhe organizimi i kontakteve të palëve të interesuara.

Kriteret e aplikimit:
Një rekord i shkëlqyer akademik;
Një interes i demonstruar në punën e qeverisë;
Hulumtime të forta dhe shkathtësi analitike;
Një aftësi komunikimi në mënyrë të efektshme me gojë dhe me shkrim.
Ky stazh është i hapur për studentët dhe të diplomuarit në nivele të ndryshme të studimeve akademike, duke përfshirë ato në programet bachelor, master dhe PhD. Aplikantët nga të gjitha sfondet inkurajohen të aplikojnë. Diplomat përkatëse mund të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, shkenca politike, administrata publike, sociologjia, ligji, biznesi, dizajni, gazetari dhe shkenca kompjuterike.

Përfitimet

Pozita ofron mundësi për të marrë pjesë në bisedime dhe konferenca në institutet e tjera të mendimit ose në universitete dhe të publikojë disa nga shkrimet tuaja.
Kjo është një pozicion me kohë të plotë 2-3 orë (40 orë në javë) në zyrat e IÇK-së në qendër të Londrës. Ju do të paguheni 2’000 GBP / muaj dhe do të duhet të bëni vetë strehimin tuaj, sigurimin, dhe marrëveshjet e transportit. Vini re se nëse aplikoni nga jashtë, ju duhet të siguroni që ju të përmbushni kërkesat e nevojshme për viza. IÇK nuk është në gjendje të veprojë si sponsor ose të ofrojë mbështetje për viza.
Si të aplikoni?

Procesi i aplikimit ka dy faza:

Rreth jush: disa detaje personale .Ky informacion do të bëhet i dukshëm vetëm nëse jeni në listën e ngushtë.
Pyetje me përgjigje të shkurtra: Këtu ju kërkohet që të plotësoni pyetjet me XXX për YYY. Çdo seksion ka një limit me 250 fjalë. Pasi të keni përfunduar të gjitha këto pyetje do të shihni një faqe me të gjitha përgjigjet tuaja dhe keni mundësi të ndryshoni këto para se të dorëzoni aplikimin tuaj.
Për më shumë informacion rreth praktikës ju lutemi kontaktoni drejtorin e programit të IÇK-së, Danny Buerkli (danny@centreforpublicimpact.org).

Qendra për Ndikim Publik është e angazhuar në një politikë të Mundësisë së Barabartë të Punësimit dhe është e vendosur të sigurojë që asnjë aplikant ose punonjës të mos marrë trajtim më pak të favorshëm për shkak të gjinisë, moshës, aftësisë së kufizuar, besimit, orientimit seksual, statusit martesor.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment