Praktikë e paguar në Dizanj Grafik

Afati i aplikimit: 26 Mars 2017
Shpërblimi: 450 € për muaj
Organizimi: UNSSC – Sistemi i Kombeve të Bashkuara
Vendi: Italia, Torino
UNSSC siguron një mjedis pune që reflekton vlerat thelbësore të Kombeve të Bashkuara: integritetin, profesionalizmin dhe respektin për diversitetin.

Përshkrimi i detyrave

Kolegji është duke kërkuar një praktikant të dizajnit grafik për të ndihmuar në zhvillimin e materialeve për të mbështetur aktivitetet e komunikimit të korporatave të Kolegjit.
Detyrat do të përfshijnë – por nuk janë të kufizuara në:
 Projektimi i komunikimit të qartë grafik për shtyp dhe internet. Kjo do të përfshijë logot, copa të drejtpërdrejtë mail, artikuj të quajtur promovuese, grafikë web site dhe të mediave sociale , postera, fletushka dhe materiale të tjera të marketingut si të nevojshme
 Të punojë ngushtë me kolegët për të përkthyer konceptet e tyre në materiale të marketingut
 Kryen edhe punë të tjera të ngjashme të kërkuara nga mbikëqyrësi, sipas rastit.

Përvoja:

Përvoja paraprake e punës nuk është e nevojshme, megjithatë, njohuritë dhe kompetencat në vijim janë e nevojshme:

 Ekspert në dizajn grafik dhe redaktim i fotove software (Adobe Illustrator, InDesign dhe Photoshop);

 Njohja e projektimit për mediat e shkruara dhe dixhitale, duke përfshirë web design;

 Njohja me platformat kryesore të mediave sociale.

Gjuhët: Aftësi të shkëlqyera komunikimi (shkrim dhe me gojë) në gjuhën angleze janë të nevojshme; njohuri të një gjuhe tjetër të OKB-së të punës, si dhe italisht është një avantazh.

Aftësi të tjera:  Aftësia për të kthyer idetë komplekse dhe abstrakte në koncepte vizuale të thjeshta  Aftësia për të mësuar dhe të vepruar në një mjedis fast-paced.  Aftësi për të punuar në mënyrë efektive si pjesë e një ekipi  motivim të lartë për të mësuar dhe për tu rritur profesionalisht  Aftësi për të punuar në një ambient multikulturor, multietnik dhe për të mbajtur marrëdhënie efektive të punës me njerëz me prejardhje të ndryshme kombëtare dhe kulturore  Aftësia për të trajtuar situatat me diplomaci dhe takt  Aftësia për të përcaktuar dhe për të punuar në afate

Si të aplikoni:
Aplikantët e interesuar të bëjnë praktikën në Kolegjin e Shtabit të sistemit të Kombeve të Bashkuara duhet të paraqesin në gjuhën angleze:
• Një CV të azhornuar;
 Një letër motivimi
 Për aplikantët të cilët aktualisht janë të regjistruar në një program studimi, një mbështetje nga Institucioni i tyre universitar ose nga Sponzorues është e nevojshme;
 Aplikimet duhet të dorëzohen me e-mail për: recruitment@unssc.org
 Tek subjekti i emailit shkruani Application for Internship vacancy announcement 002

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment