Mundësi punësimi/ Oficer i Rekuperimit te Kredive

NOA sh.a: Njesia e Rekuperimit te Kredive

Përshkrimi

Qellimi i punes:

Oficer i Rekuperimit te Kredive, ka per qellim te siguroje mbledhjen dhe pagesen e kredive ne zonen e Fierit dhe Lushnjes te :
1. Klienteve te NOA, per te cilat eshte marre nje Urdher Ekzekutimi/dosja e depozituar ne gjykate dhe jane klasifikuar me statusin write off ne sistemet e NOA sha
2. Klienteve te Bankave apo kompanive te tjera me te cilat lidhen marreveshje per “Mbledhjen e kredive me probleme”

Pergjegjesite kryesore:
1. Ka pergjegjesi per menaxhimin e portofolit te tij dhe realizimin e objektivave mujore me qellim rekuperimin sa me te shpejte te kredive te humbura dhe me nje kosto sa me te vogel
2. Zbaton ne menyre korrekte politikat dhe procedurat dhe strategjite qe jane pjese e realizimit te detyrave dhe pergjegjesive te tij
3. Studion dhe investigon dosjet e klienteve qe jane ne menaxhim te tij, ne menyre qe te kete nje pasqyre sa me te qarte dhe informacion sa me te sakte per situaten ekonomike, financiare, shoqerore dhe mundesite per pagese qe klienti mund te kete.
4. Rifreskon informacionin me te dhenat e sakta per klientin , te cilat i kane rezultuar gjate punes se tij
5. Takon rregullisht dhe ne menyre frekuente klientet ne portofolin e tij me te cilet zhvillon dhe mban marredhenie, negocion, ndjek, perdor ne vazhdimesi metoda pune te efektshme me qellim rekuperimin sa me te shpejte te detyrimeve dhe me nje kosto sa me te ulet.
6. Ne te gjitha ato raste kur kontaktet jane humbur me njerin ose me te gjithe debitoret, perdor mjete dhe menyra te ndryshme, me qellim identifikimin/rikontaktimin e tyre
7. Evidenton cdo te ardhur qe klienti perfiton/ka apo te ardhura te tjera qe mund te kene familjaret nga paga, pensioni, emigracioni etj.
8. Identifikon dhe ve ne zbatim menyra efektive per te marre informacion rreth investimeve qe mund te kete kryer klienti si dhe nese ka borxhe te tjera, me qellim te kete konkluzion te qarte e te sakte per aftesine paguese te klientit dhe sigurohet per ripagimin e kredise
9. Ne varesi te ecurise dhe negociatave me klientin propozon menyren se si do te behen pagesat ne vazhdim dhe sigurohet per zbatimin e ketyre marreveshjeve
10. Raporton mbi punen e bere, rezultatet e arritura dhe mbi cdo lloj informacioni tjeter te nevojshem
11. Propozon kalimin ne procedura permbarimore per rastet qe ka ne menaxhim, sipas procedures se brendshme te NOA.
12. Kryen cdo detyre qe i ngarkohet nga manaxheri i tij dhe qe eshte ne perputhje me rolin e tij ne kompani

Kushtet që kërkohen

1. Diplome universitare e preferueshme ne Juridik ose Administrim Biznesi, Finance, Ekonomi, ose ne fusha te tjera te ngjashme
2. E preferueshme 2 vjet eksperience qe lidhet me aktivitetet e menaxhimit te kredive me probleme
3. Aftesi per te bindur klientet per te paguar dhe/ose per tu ofruar alternativa te tjera zgjidhjeje
4. Aftesi te shkelqyera negocimi dhe komunikimi (verbale, ne te shkruar dhe ne degjim aktiv)
5. Aftesi per te menduar ne nje menyre kritike
6. Njohuri shume te mira mbi kodin civil, kodin e procedures civile dhe legjislacionin mbi funksionimin e sherbimit permbarimor privat dhe shteteror
7. Profil i orientuar ne menyre te shkelqyer drejt objektivit

Kushtet speciale

Jeni te lutur te dergoni aplikimin tuaj duke plotesuar aplikimin online . Aplikimi juaj duhet te permbaje nje CV te perditesuar dhe nje leter motivimi per pozicionin perkates deri ne daten 24 maj 2016. Për të aplikuar klikoni në këtë LINK

COMMENTS

Leave a Comment