Mundësi studimi me bursë në Maltë

Afati i fundit i aplikimit: 28 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: studentë nga Malta dhe ato ndërkombëtarë
Bursa ofron: 7,000 euro në vit + 3,000 euro në vit për tarifa të tjera

Universiteti i Maltës po ofron një pozicion të financuar për studentët nga Malta dhe jashtë Maltës për të ndjekur programin master në Kimi. Ky projekt është financuar nga WizaR & D Ltd përmes fondit MarSA të Autoritetit Detar të Maltës dhe Inkubatorit të Biznesit TAKEOFF.

Universiteti i Maltës është institucioni më i lartë i mësimdhënies në Maltë, është i financuar publikisht dhe është i hapur për të gjithë ata që kanë kualifikimet e duhura.

Kriteret e aplikimit:

Kursi do të jetë i hapur për aplikantët që posedojnë një nga kualifikimet e mëposhtme:

(A) Shkalla Bachelo me së paku nderime të klasës së dytë në një fushë studimi që konsiderohet nga Bordi për të qenë relevante për zonën e propozuar të studimit dhe të marrë në 10 vitet e mëparshme;

(B) Bachelor i Shkencave me Nivelet e Klasa të Treta në një fushë studimi që konsiderohet nga Bordi për të qenë relevante për fushën e propozuar të studimit dhe të marrë në 10 vitet e mëparshme , me kusht që aplikantët të kenë kualifikime të tjera , duke përfshirë përvojën përkatëse, pas studimeve të tyre të ciklit të parë. Bordi, sipas zgjedhjes së tij, mund t’i kërkojë aplikuesve të tillë që të ndjekin një program përgatitor siç përcaktohet me akt nënligjor 5.

Aplikantët, studimet e para të të cilëve kanë përfunduar më shumë se 10 vjet para regjistrimit të kursit, mund të pranohen pas një interviste për të konstatuar aftësinë e tyre për të ndjekur kursin. Bordi, sipas zgjedhjes së tij, mund t’i kërkojë aplikuesve të tillë që të ndjekin një program përgatitor siç përcaktohet me akt nënligjor 5.

Si të aplikoni?

Aplikantët duhet të dorëzojnë:

Letrën e aplikimit;
Curriculum vitae;
Kopjen e certifikatave.
Aplikimet duhet të dërgohen me email në Zyrën e Mbështetjes së Projektit në karen.cacciattolo-at-um.edu.mt.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment