Mundësi punësimi/ Specialist Sherbim Klienti me Kohe te Pjesshme

NOA sh.a: Agjencia Unaza e Re, Tirane

Përshkrimi

Qellimi i punes:

Siguron zbatimin, respektimin e politikave dhe procedurave qe realizojne administrimin e kredise; ka rol kontrollues ne procesin e kredidhenies dhe ne procesin e mirembajtjes se kredise si dhe ushtron aktivitete te ndryshme ne sherbim te klienteve te NOA.

1. Adreson cdo kerkese te klientit te paraqitur ne dege duke e orientuar me informacionin e duhur dhe sipas procedurave ne fuqi
2. Jep mbeshtetje operacionale ne dege, keshillon ne praktikat me te mira qe perputhen me politikat dhe adreson cdo shqetesim stafi qe ka te beje me cilesine dhe kuptimin e te dhenave
3. Pergjegjes per hedhjen me cilesi te te dhenave ne sistemin qendror te kompanise dhe sistemet e tjera dytesore sipas procedurave dhe proceseve ne fuqi
4. Kontrollon dhe komunikon ne kohen e duhur mangesite ne dokumentacion, mos ndjekjet e proceseve te aprovuara te kompanise, mosperputhjet me politikat ne fuqi tek funksionet perkatese dhe tek Drejtori i Deges
5. Identifikon probleme te ndryshme ne lidhje me te dhenat ne sistemet e kompanise dhe i raporton ato ne kohe per t’u rregulluar tek Njesia e Administrimit te Kredive ne zyre qendrore.
6. Koordinon kryerjen e disbursimit fizik te kredise, siguron verifikimin e te gjithe personave ne kontrate me mjetet e identifikimit, plotesimin dhe firmosjen e te gjithe dokumentacionit te kerkuar nga te gjithe palet sipas procedurave dhe politikave ne fuqi si dhe shpjegimin e detajuar te kushteve dhe kritereve te Kontrates se Huase tek te gjithe personat e perfshire ne kete kontrate
7. Ushtron te drejten e Firmes se pare ne ceqet qe plotesohen ne dege per disbursime apo shpenzime duke respektuar politikat ne fuqi
8. Verifikon dosjen fizike te kredise dhe konfirmon cdo dokument ne dosje sipas cheklistes se aprovuar dhe kontrollon vertetesine e tyre sipas procesit te kredidhenies ne fuqi.
9. Arkivon dhe ruan dokumentacionin ne dege sipas procedurave dhe politikave te arkivimit ne fuqi.
10. Ushtron aktivitetin e arketarit ne dege per te gjithe veprimet e lejuara sipas Politikes se Menaxhimit te Parase dhe eshte pergjegjes per kuadrimin dhe raportimin e kerkuar ne Proceduren e Menaxhimit te Parase.
11. Siguron pajisjen dhe monitorimin e perdorimit te ceqeve ne dege nepermjet kerkeses dhe procesit te inventarizimit sipas Procedures se Menaxhimit te Ceqeve ne fuqi
12. Siguron sherbime dhe informacione rreth produkteve per te gjithe klientet e kompanise sipas standarteve me te mira te sherbimit te klienteve

Kushtet që kërkohen

1. Diplome Universiteti,
2. Te pakten 2 vjet eksperience ne kete fushe
3. Aftesi shume te mira organizative dhe per te punuar i/e pavarur kur performon detyren
4. Njohuri te avancuara mbi produktin e kredise dhe mbi politikat dhe procedurat e kredidhenies
5. Aftesi shume te mira te manaxhimit te te dhenave
6. Aftesi te demostruara te menaxhimit me efektivitet te me shume prioriteteve njeheresh
7. Aftesi shume te mira ne komunikimin e shkruar, verbal dhe jo verbal
8. Aftesi te shkelqyera te punes ne grup
9. Aftesi shume te mira kompjuterike.

Kushtet speciale

Jeni te lutur te dergoni aplikimin tuaj duke plotesuar aplikimin online ne http://www.noa.com.al/rekrutime/ . Aplikimi juaj duhet te permbaje nje CV te perditesuar dhe nje leter motivimi per pozicionin perkates deri ne daten 24 Maj 2016.

Vetem kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen nga Departamenti i Burimeve Njerezore per nje interviste.

Leave a Comment