Mundesi punësimi/ Specialist Finance

Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon. Pjesë e BALFIN Group është Green Coast, një kompani e fokusuar në Projektimin, ndërtimin, vënien në shfrytëzim, administrimin, mirëmbajtjen, menaxhimin, operimin e Resorteve Turistike, Enklavavetë Zhvillimit të Objekteve dhe Fshatrave Turistike dhe njësive të hotelerisë

Pozicioni: Specialiste Finance.

Detyra dhe Përgjegjësi :

  •  Hedhja e faturave të blerjeve dhe të shitjeve
  •  Ndjekia e veprimeve me Bankën dhe Arkën, (pagesa , plotesimi I setit të dokumentave)
  • Update I raportit të Kontratave të shitjes
  • Rakordim me kompanitë respektive
  • Amortizimi mujor dhe kontrolli I llogarive ( rregjistri I aseteve )
  • Kontrolli mujor I Klienteve dhe Furnitorëve,
  • Kontabilizimi I pagave ,
  • Deklarimi në Tatime I TVSH , Tap tatim në burim ,

a. Edukimi:

Arsimi I lartë ne degën Financë/Kontabilitet

b. Eksperiencat e punës:

Minimumi 5-së vjet eksperiencë në profesion.

c. Kualifikime të tjera:

  •  Të jetë i familjarizuar me Standartet e reja Kombëtare të Kontabilitetit
  • Të ketë njohuri bazë të programit Financa 5

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Green Coast në adresën hr@manetci.al
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi klikoni në këtë LINK.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 01.11.2016

Leave a Comment