Mundësi punësimi pranë Ambasadës Britanike Tiranë

Ambasada Britanike në Tiranë është pjesë e një rrjeti mbarëbotëror që përfaqëson interesat ekonomike dhe
konsullore Britanike jashtë shtetit dhe po kërkon një Mirëmbajtës për Seksionin e Shërbimit të Korporatës S1,
paga mujore bruto 72,257 Lekë.
Si mirëmbajtës, kandidati i suksesshëm do të jetë përgjegjës për:
1. Mirëmbajtja e banesave për banim dhe zyra, duke përfshirë sistemet e ujit; Sistemet e energjisë;
mirëmbajtje te vogla të pajisjeve. Vendosje objektesh ose orendi kur kërkohet. Heqja e mobiljeve të vogla ose
artikujve të tjerë. Zëvendësimi i bombolave të gazit kur është e nevojshme. Mbajtja e regjistrave të punës dhe
raportimi tek menaxherët e linjës. Kryerja e mirëmbajtjes parandaluese dhe riparimi për shërbime të kërkuara sipas nevojës.
2. Menaxhimi i gjeneratorëve, duke përfshirë: kontrollin e vajit, karburantit, nivelet e ujit dhe baterinë.
Sherbimi i gjeneratorëve sipas orarit të rënë dakord (vetëm shërbim periodik).
Rimbushja e rezervuarëve të karburantit dhe ngrohjes qendrore aty ku është e nevojshme.
Pastrimi i gjeneratorëve brenda dhe jashtë
3. Mbikëqyrja e kontraktorëve të jashtëm / ose detyra të tjera siç kërkohet nga seksioni. 10%
4. Kontrolli i sistemeve të alarmit të zjarrit, gazit dhe tymit në të gjitha pronat dhe aftësinë për të testuar dhe
kontrolluar funksionalitetin e tyre.
5. Puna për aktivitete të tjera të ambasadës, në përgjigje të kërkesave për asistencë nga bashkëpunëtorët. 10%
Përvojë dhe aftësitë e kërkuara
Kompetenca 1: Ndryshim dhe përmirësimi
Kompetenca 2: Menaxhimi i një Shërbim Cilësor
Kompetenca 3: Kryerja në kohe
Kompetenca 4: Efikasitet
E nevojshme

· Shkolla profesionale në profilin e mekanikës / elektrikes / elektronikes.
· Certifikatat e trajnimit për mirëmbajtjen.
· Përvoja e mëparshme të paktën 5 vjet për të njëjtin përshkrim të vendit të punës.
· Referencat nga punëdhënësit e mëparshëm
· Gatishmëria për të punuar në rrethana të vështira dhe kerkuese është thelbësore

E dëshirueshme:
· I angazhuar në kryerjen e çdo detyre në kohë
· Sigurimi i shërbimit më të mire
· Aftësia e provuar për të regjistruar të dhënat e kontrollit rutinë në formën standart
· Perparesi dhe përkushtim për rezultate të kënaqshmeTermat dhe kushtet:
Kjo është një kontratë me kohë të plotë për 5 ditë pune (36 orë neto) në javë. Ju lutem vini re se pjesetaret e
stafit janë përgjegjës për pagesen e çfarëdo tatimi mbi të ardhurat që kërkohet nga ligji vendor. Kandidati i
suksesshëm do të jetë subjekt i kontrollit të sfondit profesional, sigurisë dhe një periudhe prove prej 3 muajsh.
Stafi i rekrutuar në nivel lokal nga ana e Ambasadës Britanike në Tiranë i nënshtrohet kushteve të shërbimit sipas
ligjit lokal të punësimit.
Si të aplikosh?
Të gjithë aplikantët duhet të kenë të drejtën për të jetuar dhe punuar në Shqipëri. Ambasada Britanike nuk
sponsorizon lejet e punës. Të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë CV-në e tyre (anglisht ose shqip) dhe 2
referenca në një zarf të mbyllur dhe ta dorezojne atë tek sporteli në hyrje të Ambasadës Britanike.
Data e mbylljes së aplikimeve është 7 maj 2018, ora 17:00.
Ne do të kontaktojmë për intervistën vetëm kandidatin e suksesshëm. Nëse ju nuk dëgjoni nga, ju duhet të
supozoni se aplikimi juaj nuk ka qenë i suksesshëm

Për më shumë informacione klikoni në këtë LINK

 

Leave a Comment