Mundësi punësimi/ Oficer Administrate

Pozicioni: Oficer Administrate

Vendodhja e punes: Durres

Afati i aplikimeve: 14 Nentor 2018

Qellimi i Pozicionit

Te ofroje nje game te gjere sherbimesh mbeshtetese ne zyren e World Vision Albania dhe te ndihmoje Drejtuesin e skuadres ne veprimtari qe lidhen me mbarevatjen e zyres dhe mirmbajtjen e paisjeve. Te perkrahe dhe te ndihmoje Drejtuesin e Skuadres dhe stafin e programit ne organizimin dhe koordinimin e eventeve te rendesishme.

Pergjegjesite Kryesore

 • Te mbeshtese skuadren ne organizimin e aktiviteteve te rendesishme, ne procese buxhetimi, etj.
 • Te jete pjesmarres aktiv ne takimet e planifikimt strategjik per departamentin.
 • Te integroje dhe te konsolidoje planet mujore dhe javore
 • Te ndihmoje ne koordinimin e aktiviteteve ndermjet skuadres, partnereve dhe aktoreve te tjere ne zone.
 • Te ndihmoje ne koordinimin e transportimit te postes nga zyra e Programit ne Zyren Kombetare.
 • Te plotesoje kerkesa prokurimi/ te beje studim tregu te bizneseve lokale per materiale dhe sherbime te ndryshme sipas nevojave administrative te zyres.
 • Te ndihmoje Drejtuesin e Skuadres per te pergatitur kerkesa blerje sipas procedurave te prokurimit. Te ndihmoje anetaret e skuadres ne percaktimin e specifikave teknike te artikujve te rinj.
 • Te mbledhe gjithe kerkesat e prokurimit nga gjithe stafi, ti konsolidoje dhe ti ndaje sipas kategorise se Prokurimit dhe pastaj ti dergoje tek skuadra e prokurimit per te procesuar.
 • Mban kontakte me stafin e prokurimit ne Zyren Kombetare per te siguruar mbarvajten e blerjeve.
 • Grumbullon faturat dhe i dorezon ato ne Zyren Kombetare
 • Rishikon/kontrollon dhe merr ne dorezim te gjitha mallrat/materialet/sherbimet e dorezuara sipas kerkeses se Blerjes; siguron cilesine e mallrave si dhe perputhshmerine me dokumentat perkatese (kontrates, kerkeses per blerje dhe urdhrit te blerjes). Gjithashtu siguron qe materialet depozitohen ne vend te sigurte dhe i dorezon ato tek stafi.
 • Ben blerje me vlere te ulet monetare per nevojat e zyres sipas politikave te World Vision per blerjet me vlere te ulet monetare.
 • Koordinon blerje per qellime dhuratash (veshje, mallra industrial, libra shkollore dhe paketa ushqimore)
 • Organizon kalendarin javor dhe ditor te levizjeve te makinave. Siguron qe makinat e zyres te perdoren ne menyre efikase sipas kerkesave te stafit.
 • Shoqeron me makine stafin e zyres, ne menyre te sigurte, ne kohen e duhur sipas nevojave dhe mundesise dhe sipas planifikimit te aktiviteteve.
 • Te koordinoje, vezhgoje dhe analizoje te gjitha sherbimet/riparimet/mirmbajtjen e makinave te zyres.
 • Te perpiloje nje raport mujor lidhur me kostot e makinave te zyres duke perdorur libra llogarie ditore, per konsumin e karburantit dhe te dhena per sherbimet e ndryshme.
 • Te monitoroje implementimin e politikes se World Vision Albania lidhur me drejtimin e makines dhe me perdorimin e formulareve dhe raporteve te kerkuara per sherbimet e marra, sipas politikave te brendeshme.

Njohurite dhe aftesite

 • Diplome bachelor ne fusha si Finance, Administrim dhe Menaxhim Biznesi.
 • Njohuri te mira te folur dhe te shkruar te gjuhes angleze
 • Aftesi shume te mira te perdorimit te programeve te ndrsyhme te kompjuterit si MS-word, MS-excel etj.
 • Aftesi shume te mira ne planifikim dhe organizim.
 • Njohuri ne fushen e prokurimit, studimit te tregut dhe te faturave.
 • Njohuri ne organizim eventesh.
 • Patente e kategorise B
 • E preferueshme te jete banor i zones se Durresit

** Vetem aplikantet e perzgjedhur per fazen tjeter te rekrutimit do te kontaktohen!

Për të aplikuar, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment