Mundësi punësimi nga OSBE

Afati i aplikimit: në vazhdim
Kush mund të aplikojë: kandidatët nga shtetet anëtare të OSBE-së
Përfitimet: Paga totale prej 4,857 Euro

Sekretariati i OSBE-së po ka hapur aplikimet për pozicionin e  Zyrtarit të Komunikimit të Avancuar në Vjenë, Austri.

Seksioni i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Mediat (COMMS) mbështet dhe këshillon Sekretarin e Përgjithshëm dhe Kryesinë e OSBE-së mbi aktivitetet e tyre të mediave dhe marrëdhënieve me publikun dhe informon publikun për punën e OSBE-së përmes mediave të shkruara dhe online dhe aktiviteteve të informimit publik.

COMMS shërben gjithashtu si pikë qendrore për deklaratat publike nga institucionet e OSBE-së dhe operacionet në terren. COMMS prodhon dhe shpërndan njoftime për shtyp, materiale informacioni dhe publikime të rregullta, mban faqen e internetit publike dhe praninë e medias sociale të organizatës dhe promovon informimin për shtetet pjesëmarrëse, shoqërinë civile, institucionet akademike dhe kërkimore dhe publikun e gjerë.

Kriteret e aplikimit:

Aplikanti duhet:

Të ketë një diplomë universitare në shkallë të parë në humanizëm, gazetari, komunikim, shkencë politike dhe / ose marrëdhënie ndërkombëtare;
Të ketë së paku katër vjet përvojë pune relevante profesionale; Mundësisht në një mjedis ndërkombëtar;
Të ketë përvojë të madhe në menaxhimin e platformave të mediave sociale dhe sistemeve të menaxhimit të përmbajtjeve për faqet e internetit të mëdha dhe komplekse;
Të njohë fotografinë, softuerin modern të menaxhimit të përmbajtjes, standardet e internetit dhe mjetet dhe teknikat e botimit multimedial;
Të njohjë gjuhët e shënjimit dhe formatimit (p.sh. HTML dhe CSS), përdorshmërisë dhe metodologjive të përvojës së përdoruesit është një pasuri;
Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe me gojë në gjuhën angleze; Njohja e një gjuhe zyrtare të OSBE-së është një pasuri;
Të demonstrojë vetëdijen dhe ndjeshmërinë gjinore dhe aftësinë për të integruar një perspektivë gjinore në detyra dhe aktivitete;
Të ketë aftësi të forta ndërpersonale dhe aftësi për të punuar në mënyrë bashkëpunuese me kolegë me prejardhje të ndryshme kulturore, fetare dhe profesionale, si dhe gjini të ndryshme, pikëpamje të ndryshme politike dhe qasje ndaj problemeve, duke ruajtur paanshmërinë dhe objektivitetin.

Përfitimet:

Shpërblimi mujor është përafërsisht 4,857 Euro, në varësi të përshtatjes dhe statusit të familjes;
Pagat e OSBE-së përjashtohen nga tatimet në Austri;
Përfitimet sociale do të përfshijnë mundësinë e pjesëmarrjes në skemën e sigurimeve mjekësore të Cigna dhe Fondit të Sigurisë së OSBE-së;
Shtesat dhe përfitimet e tjera janë të ngjashme me ato të ofruara në kuadër të Sistemit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment