Mundësi punësimi në Ambasadën e SHBA në Shqipëri

Ambasada Amerikane kërkon një kandidat për pozicionin e Rojes së Sigurimit në Zyrën Rajonale të Sigurisë.

KUALIFIKIMET E KËRKUARA
Aplikantët duhet të trajtojnë çdo kualifikim të kërkuar të listuar më poshtë me informata specifike dhe gjithëpërfshirëse që mbështesin secilin artikull. Dështimi për ta bërë këtë mund të rezultojë në një përcaktim se aplikanti nuk është i kualifikuar.
1. ARSIMI: Përfundimi i arsimit të mesëm është i nevojshëm, së bashku me dy vjet të kolegjit.
2. EKSPERIENCA: Minimum 1 (një) vit përvojë pune me ekspozimin e teknologjisë.
3. GJUHA: Niveli III (njohuri e mirë pune) e të folurit / leximit / shkrimit në anglisht është e nevojshme. Niveli III (njohuri e mirë pune) e të folurit / leximit / shkrimit në gjuhën shqipe gjithashtu kërkohet. (Kjo do të testohet.)
4. NJOHURI: Duhet të jetë i njohur me procedurat për kryerjen dhe raportimin e mbikëqyrjes dhe të aftë për të dalluar modelet normale të trafikut, sjelljen e këmbësorëve dhe pengesat e Ambasadës, qasjet e objekteve dhe rrugët e udhëtimit. Duhet të ketë njohuri për teknologjinë, duke përfshirë: telefonat celularë, kamera, tableta, etj.
5. Aftësitë: Duhet të jenë në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur dhe të përshtaten me rrethanat në ndryshim pa kërkuar udhëzime; Duhet të kenë aftësi të forta vëzhguese dhe organizative. Kërkohet patentë shoferi dhe duhet t’i nënshtrohet dhe të kalojë testin e sigurt të patentës përpara marrjes së detyrave.

Klikoni këtu (PDF 121 KB) për njoftimin e pozicionit dhe këtu (PDF 432 KB) për formularin e aplikimit.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment