Mundësi punësimi/ Koordinator projekti

Afati pёr aplikim: 20 Shkurt 2018
Organizata: Tdh Delegation in Albania
Lloji i punёs: Punonjës OJF-je

Si pjesë e njësisë së drejtësisë për të miturit, Terre des hommes Albania po kërkon të rekrutojë një Koordinator Projekti përgjegjës për mbikëqyrjen e ndërhyrjeve të njësisë, duke siguruar që aktivitetet të kryhen në kohë dhe në buxhet dhe në përputhje të plotë me kushtet e donatorëve, të drejtën kombëtare dhe politikat e Terre des hommes.

Kualifikimet dhe përvojat:

Një diplomë Bachelor në Juridik ose Shkencat Sociale. Master në tematiken përkatëse (preferohet).

  • Minimum 5 vjet përvojë pune relevante në koordinimin e projekteve, mundësisht në një OJQ / organizatë ndërkombëtare.
  • Përvoje e mëparshme me projektet e BE.
  • Përvojë në punën me organizata partnere.
  • Të gatshëm për të udhëtuar në këtë fushë.
  • Kuptimi dhe përkushtimi ndaj qëllimeve dhe objektivave të Terre des hommes dhe të drejtave të fëmijëve në Shqipëri.

Koordinatori i Projektit do të kryejë detyrat e tij / saj në lidhje me Politikën e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Konventën e të Drejtave të Fëmijëve të nënshkruar nga Terre des hommes.

KONTAKT: Aplikantët e interesuar duhet të dorëzojnë një CV dhe një letër interesi deri më 20 shkurt 2018 në recruitment@tdhalbania.org

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj me mundësi shtyrje

Shikoni bashkelidhjen për detaje të mëtejshme mbi funksionet e punës.

** Ju lutem vini re se pozicioni mund të plotësohet para datës së mbylljes nëse identifikohet një kandidat i përshtatshëm.

Njoftimi në faqen zyrtare duke klikuar këtë LINK

Leave a Comment