Mundësi punësimi/ Financier projekti

Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

ManeTCI është pjesë e Grupit Balfin.

Kompania “ManeTCI”, është lider në ndërtim dhe investim të projekteve zhvilluese, në Shqipëri dhe rajon. E themeluar në vitin 2001, “Mane TCI” është e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale si: qendra tregtare, godina rezidenciale, qendra sociale dhe kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Pozicioni: Financier Projekti

Grada : 3

Departmenti: Financë

Vendodhja: Mane TCI, Qendra Tregtare “QTU”

Përmbledhja e Pozicionit: Ndjek nga pikepamja financiare projektin, kryen regjistrime, përgatit raporte.

Detyra dhe Përgjegjësi :

-Kontabilizimi i faturave të blerjeve dhe të shitjeve

-Kontrollon dhe përgatit librat e blerjeve dhe te shitjeve.

-Ndjekja e magazinave dhe kontrolli i fletë-hyrje/fletë-daljeve.

-Kontabilizimi i bankave dhe arkës në programin financiar.

-Ndjekia e klientëve sipas kushteve të kontratës.

-Kontrolli detajuar i shpenzimeve & të ardhurave mujore të realizuara për projektet e caktuara.

-Asiston në përgatitjen e pasqyrave financiare mujore dhe vjetore.

-Rakordim me klientët dhe furnitorët.

-Përgatitja e raportit të aseteve dhe kontabilizimi i amortizimit.

-Ndjekia e pagesave sipas kushteve të kontratës dhe plotësimi me dokumentat mbështetës.

-Kontabilizimi i pagave .

-Ndjekja e projekteve të reja të ndërtimit.

-Përgatitja e raporteve periodike si Cost Report, Progres report.

-Cdo detyrë tjetër që i caktohet.

a. Edukimi: Të zotërojë diplomë universiteti, Diplome ne Degët Financë/Kontabilitet.

b. Eksperiencat e punës: Minimumi 5-së vjet eksperience në profesion.

c. Kualifikime të tjera:

-Të jetë i familjarizuar me Standartet e reja Kombëtare të Kontabilitetit

-Të ketë njohuri bazëe të programit Financa 5-së

-Eksperiencë e mëparshme pune në kompani ndërtimi/investimi është favorizuese

d. Aftësi të tjera:

-Të jetë i aftë të punojë pa/ose me pak supervizim.

-E preferueshme njohja e gjuhës angleze

-Të ketë iniciativë, komunikues, të punojë mirë në grup dhe nën stres

-I orientuar për të ndjekur problemet dhe cuar drejt zgjidhjes përfundimtare

Mënyra e aplikimit:

Kandidatet e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letrën e interesit në adresën Hr@manetci.al duke specifikuar në subjekt pozicionin.

Afati i dorëzimit: 06.06.2016

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.

Leave a Comment