Mundësi punësimi- Asistent/e Finance në Porsche Albania

Porsche Albania kërkon të punësojë një  Asistent/e Finance.
Përgjegjësitë:

 • Mbyllje e transaksioneve bankare ditore
 • Mbyllje e transaksioneve të brendshme në cash (Petty Cash Internal)
 • Llogaritje dhe mbyllje e importeve(makina,pjesë këmbimi, të tjera)
 • Llogaritje e shpenzimeve të udhëtimit
 • Administrim i përgjithshëm i zyrës së financës dhe arkivit
 • Asistim në kontrollin e aseteve aktuale të kompanisë dhe regjistrimi i aseteve të rinj
 • Ndjekja e parapagimeve të stafit
 • Kontrolli fizik i gjendjes se arkës (administrative dhe servisi)
 • Raporti mujor i Cash-it dhe gjendjes ne banka
 • Raport i shpenzimeve të udhëtimit
 • Regjistrimi i inventarit ne tranzit
 • Asistimi në procedurat e fund muajit/vitit
 • Raportimi tek eprorët në kohë dhe me cilësi të lartë në lidhje me raportet specifike

Kërkesat:

 • Diplomë në degën e Financës
 • Eksperienca praktike në Financë Kontabël, njohuri të mira të parimeve bazë të kontabilitetit
 • Mbajtja e një niveli të lartë komunikimi me klientët dhe Kolegët e Porsche.
 • Komunikimi: aftësi të mira komunikimi ndër personal, dhe puna në skuadër
 • Personale: motivim, kujdes i lartë ndaj detajeve dhe iniciativë
 • Njohuri të shkëlqyera të paketës Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) dhe Internet Explorer
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës Angleze dhe/ose Gjermane, shkrim, lexim.

Only short listed candidates will be contacted further. Candidates that will be invited for an interview may be submitted to written test on   the above mentions qualifications. For full consideration, submit letter of application and resume (curriculum vitae) latest   by 12 June 2016 to office@porsche.al, or hard copy to Porsche Albania, Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, Monun, Tirana, Albania.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Kandidatët që do të ftohen për intervistë mund të testohen me shkrim lidhur me kërkesat e përmendura më sipër. Dorëzoni letrën e aplikimit dhe CV para datës 12 qershor 2016 në adresën office@porsche.al ose dorazi në Porsche Albania, Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, Monun, Tiranë, Shqipëri.

Leave a Comment