Mundësi praktike në Kryeministri

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, shpall thirrjen e katërt për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera, Publike e Jopublike.

Në këtë program ftohen të aplikojnë të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve ‘Bachelor’.

Pra, nëse jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë, në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni. Kandidatët duhet të tregojnë interes në punën e sektorit të përzgjedhur dhe të kenë aftësi shumë të mira analitike e komunikimi.

Kujdes: duhet të keni përfunduar minimalisht studimet e ciklit të parë ‘Bachelor’!

Fazat e Programit

Faza e parë e këtij Programi, që përkon me periudhën e praktikës, do të zgjasë tre muaj dhe është pa pagesë.

Faza e dytë ju ofron mundësinë për të fituar kontratën një – vjecare të punës, bazuar në performancën individuale dhe kërkesat e vetë institucioneve të administratës qendrore publike.

Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike nga institucionet përkatëse.

Kryeministria kërkon gjithsej, 103 praktikantë.

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • ASPA, Tiranë kërkon: 10 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Shkenca Ekonomike, dhe Shkenca Juridike
 • Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), Tiranë kërkon: 4 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Gjeodezi, Gjeoinformatikë, Inxhinieri Informatike/Informatikë
 • Drejtoritë Rajonale të Arkivit Shtetëror, kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë, 5 Histori/Arkivistikë
  • Durrës, 5 Histori/Arkivistikë
  • Elbasan, 5 Histori/Arkivistikë
  • Lushnjë, 5 Histori/Arkivistikë
  • Lezhë, Rrëshen 5 Histori/Arkivistikë
 • ADISA, (Zyra Qendrore), Tiranë kërkon: 3 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Shkenca Ekonomike, Shkenca Juridike, Shkenca Informatike.
 • Zyrat Vendore kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në  qytetet:
  • Kavajë, 1 Juridik
  • Krujë, 1 Juridik
 • Zyrat Rajonale kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në  qytetet:
  • Tiranë, 1 Juridik
  • Fier, 1 Juridik
  • Gjirokastër, 1 Juridik
 • Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, Tiranë kërkon: 4 praktikantë përkatësisht të profilit studimor: 2 Informatikë Ekonomike dhe 2 Informatikë.
 • Autoriteti e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë kërkon: 6 praktikantë përkatësisht të profilit studimor: Shkenca Natyrore Teknike dhe Shkenca Shoqerore Albanologjike.
 • Drejtoria e Menaxhimit Strategjik (AMBU), Tiranë kërkon: 1 praktikant përkatësisht të profilit studimor: Juridik
 • Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU), Tiranë kërkon: 1 praktikant përkatësisht të profilit studimor: Shkenca inxhinierike (Ing. Hidro, ndërtim, mjedis etj).
 • Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, Tiranë kërkon: 2 praktikantë përkatësisht të profilit studimor: 1 Informatikë dhe 1 Teknologji të Informacionit.
 • Agjencia e Prokurimit Publik, Tiranë kërkon 5 praktikantë përkatësisht të profilit studimor: Shkenca Shoqërore, Shkenca Ekonomike, Inxhinieri, Shkenca Kompjuterike
 • Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, Akredituar nga BE, Tiranë kërkon: (3) praktikantë përkatësisht të profilit studimor Ekonomik.
 • AMSHC, Tiranë kërkon: 1 praktikant përkatësisht të profilit studimor Shkenca Sociale, Ekonomik.
 • Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, Tiranë kërkon: 7 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Hoteleri Turizëm, Ekonomi, Financë dhe Juridik.
 • DAP, Tiranë kërkon: 5 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Shkenca Shoqërore.
 • Agjencia Telegrafike Shqiptare, Tiranë kërkon: 14 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Gazetari, Gjuhë e Huaj Anglisht/Frengjisht.
 • Qendra e Koordinimit kundër Estremizmit të Dhunshëm (QKEDH), Tiranë kërkon: 1 praktikant përkatësisht të profilit studimor Sociologji dhe Antropologji Sociale.
 • Avokatura e  Shtetit, Tiranë kërkon: 6 praktikantë përkatësisht të profilit studimor Juridik.

Nëse keni përfunduar studime të ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studime të ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

Faza e parë e programit, periudha e praktikës do të zgjasë tre muaj, konkretisht në Mars, Prill, Maj 2019 dhe është pa pagesë.

Hapja e thirrjes më 8 Shkurt 2019 

Thirrja mbyllet më 28 Shkurt 2019

Shpallja e fituesve:  6 Mars 2019

Fillimi i praktikës: 8 Mars 2019

Për të aplikuar ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment