Mundësi praktike në Danimarkë

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) po ofron stazh në zyrën nordike në Danimarkë. Praktikantët duhet të kenë njohuri për çështjet e zhvillimit dhe veçanërisht për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese (SRHR). Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program internship. Ky është një program praktik i papaguar.

Fusha e praktikës: Praktika ofrohet në fushat e Shkencave Politike / Marrëdhënieve Ndërkombëtare / Studimeve të Zhvillimit / Shëndetit Publik / Komunikimit, ose fusha të ngjashme.
Niveli i kursit: Praktikë
Ofruesi i praktikës: Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA)
Praktika mund të bëhet në Danimarkë

Kërkesat e aplikimit:

Student i Shkencave Politike / Marrëdhënie Ndërkombëtare / Studime Zhvillimi / Shëndeti Publik / Komunikimi, ose fusha të ngjashme;
Njohuri për çështjet e zhvillimit dhe veçanërisht për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese (SRHR);
Njohuri të mira kompjuterike (paketa softueri Microsoft Office, menaxhimi i përmbajtjeve të faqeve të internetit dhe shkathtësitë e mediave sociale);
Përvojë me punën e informimit publik, ngjarjet, fushatat dhe shtrirjen në terren;
Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, si dhe në ekipe;
Shkathtësi në një gjuhë nordike dhe rrjedhshmëri në gjuhën angleze, në të folur dhe shkruar.
Njohja e gjuhëve të tjera nordike është një pasuri.

Përshkrimi i punës: Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) është organizata më e madhe në botë që mbështet popullsinë dhe programet e shëndetit riprodhues në vendet në zhvillim. Zyra nordike e UNFPA shërben për të ndërlidhur me partnerët kryesorë të jashtëm duke përfshirë qeveritë, parlamentet, OJQ-të dhe mediat në vendet nordike dhe baltike të mbuluara nga zyra.

Kohëzgjatja: Praktika do të zhvillohet nga data 14 gusht 2017 deri më 31 janar 2018.

Si të aplikoni: Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj me letër dhe CV në një skedar pdf me email në nordic.office-at-unfpa.org, jo më vonë se data 1 maj. Shkruani “praktikën e aplikimit” në linjën e temës së emailit.

Afati i Aplikimit për aplikim praktik: Afati i aplikimit për praktikën është 1 maj 2017.

Leave a Comment