Mundësi praktike në bizneset gjermane

Afati i aplikimit: 15 Nëntor 2015
Kush mund të aplikojë: Të Rinj të diplomuar dhe studentë nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia

Përfitimet: Bursë, akomodim, sigurim shëndetësor, kurs gjuhe

Përshkrimi

Programi i praktikës së Biznesit Gjerman i ofron të diplomuarve të Rinj dhe studentëve nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia mundësisë e një praktike që zgjat 3-6 muaj në kompanitë kryesore gjermane. Praktikantët fitojnë një pasqyrë të kulturës së korporatës në Gjermani dhe njihen me menaxhimin modern dhe të organizimit të punës.

Pas qëndrimit të tyre në Gjermani, praktikantët kthehen në shtetin e tyre përkatës dhe janë në gjendje të kontribuojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara atje. Përvoja dhe kontaktet e vendosura do të forcojë zhvillimin ekonomik të vendeve të tyre dhe promovojnë marrëdhëniet dypalëshe me Gjermaninë, si dhe marrëdhëniet ekonomike brenda rajonit.

Kështu, ky program dhe rrjeti alumni përbëjnë një kontribut të rëndësishëm drejt intensifikimit të marrëdhënieve ekonomike dhe krijimi i një rrjeti ndër-sektoriale për të Rinj.

Kriteret

Studentët e semestrave të fundit dhe sapo të diplomuarit me përvojë të parë pune kanë të drejtë të aplikojnë. Fusha e tyre e studimeve duhet të ketë një fokus ekonomik / finance, inxhinieri, gazetari ose bujqësi. Aplikantët në përgjithësi nuk duhet të jetë më të mëdhenj se 30 vjeç. Një njohuri shumë e mirë e gjermanishtes dhe / ose anglishtes është e nevojshme.

Përfitimet

  • Praktikantët marrin një bursë që financohet nga fondet e Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ). Kompanitë pjesëmarrëse gjermane vënë në dispozicion edhe kapacitetet e duhura të menaxhimit, si dhe vendosjen praktike. Për më tepër, kompanitë mbulojnë koston e akomodimit dhe sigurimin shëndetësor për praktikantët ose paguajnë kompensim mujor;
  • Para praktikës, ka një program të përbashkët hyrës të mbajtur në Berlin me qëllim për të sjellë së bashku praktikantët me palët e interesuara në politikë dhe industri, duke i përgatitur ata për qëndrimin e tyre në Gjermani;
  • Gjatë qëndrimit të tyre në Gjermani, pjesmarrësit e këtij programi do të kenë një mundësi për të marrë pjesë në kursin e duhur të gjuhës për të përmirësuar njohuritë e tyre të gjuhës gjermane, kostot e të cilit janë të mbuluara nga Programi.

Aplikimi

Ju lutem klikoni në këtë LINK në mënyrë që të merrni më shumë informacion dhe hapat e aplikimit. Para se të plotësoni aplikimin online, ju duhet të përgatisni dokumentat e mëposhtme:

  • Letër motivimi (1-2 faqe maksimumi në Gjermanisht ose Anglisht);
  • Curriculum vitae (në Gjermanisht ose Anglisht)
  • Foto portret (në një format për shembull JPG) në një dokument të veçantë;
  • Transkript të skanuar të notave (Informacion lidhur me kursin e ndjekur dhe notat, lëshuar nga fakulteti);
  • Përkthim i transkriptit të notave (gjermanisht ose anglisht, nuk ka përkthim zyrtar të nevojshëm për fazën e aplikimit online);
  • Të tjera skanime dokumentash nëse disponohen ( për shembull çertifikata të gjuhës Gjermanisht ose Anglisht, referenca, diploma).

Ju mund të ngarkoni dokumentat në formatin Word, PDF, ose formate grafike.

Për më shumë informacione, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare.

 

Leave a Comment