Kurs trajnimi online mbi politikat ndërkombëtare

A jeni një ndërtues i ri i paqes që ndjen një angazhim të fortë për ndërtimin e partneriteteve kuptimplote midis brezave të ardhshëm për paqen? Dëshironi të ndërtoni njohuritë dhe aftësitë tuaja për të mbajtur diskutime kuptimplota me vendim-marrësit? Nëse është kështu, UNOY ndërtuesit e paqes ju fton të aplikoni për të marrë pjesë në Aktin e vitit 2250, një kurs trajnimi online, i cili do t’ju ndihmojë përkthimin e politikave ndërkombëtare në realitetet lokale. Ky trajnim do të mbahet online, duke filluar më 3 korrik dhe duke përfunduar më 1 shtator 2017.

Vendndodhja: Online

Përfitimet

Kostot e trajnimit janë të mbuluara plotësisht, nuk ka asnjë tarifë për pjesëmarrje. Pjesëmarrësit do të duhet të sigurojnë aftësinë e tyre për t’u lidhur me internetin.

Kriteret e aplikimit:

Ky trajnim synon të fuqizojë të rinjtë për të filluar përdorimin e Rezolutës 2250. Është hartuar për pjesëmarrësit me interes në ndërtimin e paqes dhe angazhimin e fuqishëm për përkthimin e politikës së Rezolutës 2250 në praktikë.

Për këtë arsye  kërkohen pjesëmarrës në moshën 18-30 vjeç, të cilët:

Janë aktive brenda një organizate rinore që punon në ndërtimin e paqes ose parandalimin e dhunës – organizatat anëtare të organizatave paqeruajtëse të UNOY dhe organizatat joanëtare të përafruara me qëllimet e UNOY ndërtuesve të paqes;
Kanë disa përvoja paraprake në fushën e ndërtimit të paqes;
Kanë një interes të fortë në ndërtimin e partneriteteve me palët e interesit në nivel lokal ose kombëtar;
Janë të angazhuar të shumëfishojnë rezultatet e trajnimit në punën e tyre;
Kanë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze meqë gjuha e punës e trajnimit do të jetë anglisht;
Kanë qasje në internet të paktën një herë në javë;
Janë të gatshëm të kryejnë të paktën 3-4 orë në javë për tërë kohëzgjatjen e kursit.

Prioritet do t’u jepet pjesëmarrësve të cilët:

Janë aktualisht aktive në një organizatë, program ose projekt në fushat e mësipërme;
Përfaqësojnë një organizatë anëtare të UNOY Organizatorëve të Paqes;
Vijnë nga komunitetet e konfliktit dhe pas konfliktit, komunitetet që përjetojnë nivele të larta të dhunës direkte dhe komuniteteve ku ekstremizmi i dhunshëm është në rritje.

Rajonet e Përshtatshme: Të gjithë mund të aplikojnë

Për të aplikuar klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

COMMENTS

Leave a Comment