Intership pranë NDI Albania

Instituti Kombëtar Demokratik për Çështjet Ndërkombëtare (NDI) po kërkon një praktikant që të angazhohet me kohë të pjesshme në zyrën e vendosur në Tiranë:

Praktika do të zhvillohet gjatë periudhës shtator – nëntor 2018, me mundësinë për një zgjatje prej tre muajsh. Pozita parashikon angazhimin me kohë të pjesshme dhe orari i punës do vendoset sipas një marrëveshjeje me kandidatin e zgjedhur. Praktikanti do të ndihmojë NDI-në në projektet dhe aktivitetet në vazhdim.

Përgjegjësitë primare të praktikantëve janë:

 • Hulumtimi dhe mbledhja e materialeve për tema specifike, të tilla si përgatitja e informacioneve të shkurtra;
 • Ndihmon në mbështetjen e ekipit të NDI Albania;
 • Merr pjesë në takimet dhe seminaret e organizuara nga NDI Albania dhe programet rajonale të NDI, përgatit shkurtimisht një prezantim nga eventet e organizuara për anëtarët e ekipit;
 • Siguron mbështetje administrative për programin e NDI Albania, duke përfshirë paraqitjen, kopjimin, dërgimin dhe/ose përgatitjen e eventeve;
 • Siguron përkthim të saktë të dokumenteve specifike / artikujve të gazetave sipas nevojës nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe anasjelltas;

Aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara:

 • Student aktual në universitet ose i/e diplomuar, i/e diplomuar kohëve të fundit; programet e studimit mund të përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në shkenca politike / shoqërore,  marrëdhënie ndërkombëtare,në ligj, në integrimin evropian ose në fusha të përafërta;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe hulumtimi;
 • Aftësi për të përcaktuar përparësitë, për të përmbushur afatet dhe për të punuar në një ekip;
 • Aftësi të shkëlqyera për të folur dhe shkruar gjuhën angleze dhe shqipe;
 • Aftësi të shkëlqyera të përdorimit të paketës MS Office;
 • I interesuar për përdorimin e teknologjisë së re dhe mediave sociale;
 • Ka iniciativë personale;
 • Njohuri në fushën politike dhe sociale të Shqipërisë;

Si të aplikoni?

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV, letër motivimi dhe një letër referimi (nga një profesor, punëdhënës i mëparshëm, kryetar komuniteti) në adresën: mkamolli@ndi.org

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve të kërkuara: 6 korrik 2018

NDI nuk bën dallime në përzgjedhje në bazë të racës, ngjyrës, fesë, gjinisë, origjinës kombëtare, moshës, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual, statusit martesor ose ndonjë veçorie tjetër të mbrojtur me ligj.

Leave a Comment