Internship në Bankën ProCredit

Banka ProCredit ofron mundësi për internship-e për studentët e Universitetit të Tiranës.
Studentët do të angazhohen në një projekt pranë Njësisë së Administratës, për periudhën tetor – dhjetor 2015. Studentët do të përfshihen në hedhje të dhënash dhe sistemim dokumentacioni të rëndësishëm të bankës, duke u mbikqyrur nga një punonjës me eksperiencë.
Praktika do të zhvillohet gjatë orarit zyrtar të institucionit dhe vendi i zhvillimit do të jetë arkiva në Vorë, ku transporti do të mbulohet nga banka. Kjo eksperience do të ofrohet kundrejt një pagese mujore.

Studentët e interesuar që duan të bëhen pjesë e internship-it ju lutem të dërgojnë një CV në adresën e email: qendrakarrieres.fe.ut@gmail.com
Me subject: Internship, ProCredit Bank

 

Leave a Comment