Fondi i granteve të “EEA dhe Norvegjisë” për bashkëpunim rajonal

THIRRJE PËR PROJEKTE

Me fondin e ri të granteve të “EEA dhe Norvegjisë” për Bashkëpunim Rajonal, Islanda, Lihtenshtajni dhe Norvegjia mbështesin nismat e projekteve ndërkufitare evropiane dhe transnacionale.

Bashkëpunimi ndërkufitar dhe transnacional është një nxitës kryesor për të gjetur zgjidhje për sfidat e përbashkëta të Evropës. Në këtë kuadër, vendet donatore të granteve të “EEA dhe Norvegjisë” – Islandë, Lihtenshtajn dhe Norvegji – kanë zgjeruar periudhën e këtyre granteve për të promovuar një bashkëpunim të tillë në 2014-2021.

Forcimi i bashkëpunimit rajonal ndërkufitar dhe transnacional

Ndërsa shumica e financimeve të granteve të “EEA dhe Norvegjisë” janë të përshtatura për iniciativat kombëtare dhe bashkëpunimin dypalësh midis donatorëve dhe vendeve përfituese. Ky fond i granteve synon projektet për përforcimin e bashkëpunimit ndërkufitar dhe transnacional midis vendeve donatore, vendet përfituese dhe dhjetë shteteve jo – anëtare të BE-së.

Për më shumë informacion, klikoni linkun: https://eeagrants.org/regionalcooperation

Leave a Comment