Euro Coop/ Praktikë 6-mujore e paguar në Departamentin e Komunikimit

Afati i aplikimit: 9 Tetor 2015

Pagesa: Minimumi i kompesimit 700 Euro (neto) në muaj

Përshkrimi

Euro Coop është zëri i tregtarëve bashkëpunues në Evropë. Ai sjell së bashku shoqatat kombëtare të konsumit në 19 vendet evropiane, të cilat përfaqësojnë 4500 kooperativa lokale / rajonale, duke punësuar 500,000 qytetarë në të gjithë Evropën, ku operojnë 36,000 dyqane, të cilat iu shërbejnë 32 milion konsumatorëve.

Sekretariati i Euro Coop në Bruksel përfaqëson interesat e anëtarëve të saj para institucioneve evropiane dhe lehtëson shkëmbimin ndër-anëtarësh midis shoqatave kombëtare.

Euro Coop ofron një përvojë pune 6-mujore brenda Komunikimit. Praktikanti i komunikimit menaxhon planin e komunikimit të Euro Coop në baza ditore dhe është në mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Menaxherit të Komunikimeve. Për më tepër, në koordinim me anëtarët e tjerë të ekipit të Euro Coop, praktikanti sigurohet që komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm të jenë të sakta dhe efektive. Detyrat kryesore të praktikantit të Komunikimit janë si më poshtë:

 • Praktikanti do të ndihmojë në menaxhimin e mjeteve ekzistuese të komunikimit, dhe në faqe interneti të veçanta të dy shoqatave dhe newsletter-ave (një mujore, një tremujore);
 • Praktikanti do të kontribuojë në përshkrimin e strategjisë së Komunikimit në të ardhmen e Euro Coop;
 • Praktikanti do të ndërlidhet me punonjës të tjerë për të prodhuar përmbajtje të cilat shpërndahen më pas me anë të mjeteve ekzistuese të komunikimit;
 • Praktikanti do të punojë ngushtë në baza ditore me Menaxherin Komunikimeve e një shoqate filiale – Cooperatives Europe.

Kriteret

Të gjithë aplikantët duhet të kenë aftësitë dhe eksperiencën e mëposhtme:

 • Diplomë universitare minimumi 3 vjeçare në një fushë relevanete-një studim i avancuar universitar në Komunikime dhe/ose në Marrëdhënie Ndërkombëtare do të konsiderohet avantazh;
 • Aftësi për të komunikuar qartë dhe në mënyrë konçize, veçanërisht në formën e shkruar;
 • Aftësi të shkëlqyera në Anglisht, në të folur dhe shkruar-njohuri në gjuhë të tjera do jenë avantazh,në veçanti Frengjishtja;
 • Eksperiencë në kryerjen e kërkimeve primare dhe dytësore me aftësi të mira në shkrimin  e raporteve;
 • Njohuri të funksionimit të Bashkimit Evropian;
 • Njohje të rrjeteve sociale dhe krijim/menaxhim faqe interneti do të jetë avantazh;
 • Aftësi për të punuar në ekipe të vogla, multi-kulturor;
 • Zotërim të shkëlqyer të paketës Microsoft Office package; aftësitë për të përdorur programet e lidhura me dizanjin grafik do jenë avantazh

Kompesimi

Kompesimi minimal për këtë poziocion do të jetë 700 Euro (neto) në muaj.

Si të aplikoni?

Afati për aplikimet është 9 Tetori 2015. Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj si dhe një letër motivimi adresën e e-mailit: info@eurocoop.coop.

Letra e motivimit, duhet të përfshijë patjetër elementët e mëposhtëm:

 • Motivimin tuaj për të aplikuar;
 • Një shpjegim se si aftësitë tuaja (relevante) dhe përvoja përputhen me specifikimet e praktikës. Në shpjegimin e aftësive tuaja dhe përvojës, ju lutemi, përdorni shembuj relevant personale për të mbështetur rastin tuaj (maksimumi ½ faqe);
 • Një specifikim se kur mund të filloni (datën më të parë).

Për më shumë informacione, ju lutemi klikoni në faqen zyrtare, duke klikuar në këtë LINK.

Leave a Comment