Hapen aplikimet për “Patrullën e Përgjithshme”, afatet dhe kriteret që duhet të plotësoni

Hapen aplikimet për “Patrullën e Përgjithshme”, afatet dhe kriteret që duhet të plotësoni

Shpallen aplikimet për të ndjekur studimet në Akademinë e Sigurisë, Kolegji Profesional i Lartë, Kolegji i Policisë për “Patrullë të Përgjithshme” Me qëllim kryerjen e një procesi përzgjedhës të drejtë, të paanshëm dhe transparent, sipas parimit të shanseve të barabarta, meritës dhe mosdiskriminimit, Policia e Shtetit bën me dije të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të konkurojnë në Akademinë e Sigurisë për “Patrullë të Përgjithshme”, se në 20 Korrik 2018 hapet procesi i aplikimeve për…

Read More

Mundësi punësimi/ Shofer

Mundësi punësimi/ Shofer

Pozicioni: Shofer Raporton tek: Manaxheri i Finances dhe Administrates Koha e punes: Kohe e pjesshme, 20 ore ne jave Kohezgjatja: Nje vit, me tre muaj periudhe prove Data e fillimit: Menjehere pas perfundimit te procesit te rekrutimit Informacion i pergjithshem rreth Terre des hommes Albania dhe Kosovo Terre des hommes Misioni në Shqipëri dhe Kosovë (Tdh) është një organizatë jofitimprurëse që ka funksionuar për më shumë se 15 vjet në fushën e të drejtave të…

Read More

Mundësi punësimi në disa qarqe të vendit

Mundësi punësimi në disa qarqe të vendit

Zotëroni një diplomë Bachelor në “Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike/një nga degët e Akademisë së Policisë/Sigurisë/ një nga degët e Akademisë Ushtarake”? Dëshironi të bëheni pjesë e shërbimit civil? Momenti juaj është tani! Prefekturat e qarqeve Elbasan, Lezhë, Tiranë, Korçë, Durrës, Shkodër dhe Kukës kërkojnë specialist në “Sektorin e Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave”. Apliko në shpalljen me kodin 1897 duke kliluar KËTU. Afati i aplikimit është 11 Gusht 2018!

Read More

Mundësi punësimi/ Jurist pranë Njësisë Juridike

Mundësi punësimi/ Jurist pranë Njësisë Juridike

Fondi Shqiptar i Zhvillimit kërkon të punësojë një jurist pranë Njësisë Juridike, Departamenti Juridik dhe i Prokurimit. Për të garantuar mbeshtetje ligjore për të gjithë veprimtarinë dhe aktivitetin e FShZh në përputhje me dispozitat në fuqi, të Ligjit nr.10 130, datë 11.5.2009, “Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit” dhe kuadrin ligjor përkatës, nepermjet ofrimit te shërbimeve ligjore që nevojiten për mbrojtjen e interesave të FSHZH-së, si dhe kontrollit te zbatimit me përpikmëri të kuadrit ligjor dhe…

Read More

Mundësi punësimi/ Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore

Mundësi punësimi/ Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin: Specialist, pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog (COD) DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË Punon mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID Albania

Mundësi punësimi nga USAID Albania

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e mëposhtëm në jfainfo@ewmi.org jo më vonë se ora 17:00 më 11 qershor 2018: • Letër shoqëruese “Cover letter” ku të tregohet interesi dhe kualifikimet për pozicionin; • CV të përditësuar; • Kopje të Diplomës Master; • Emrin, Titullin, Numrin e Celularit dhe adresat e emailit të 3 referencave profesionale. Ju lutemi vendosni në subjektin e Email: Punonjës Gjykate – Sarandë.

Read More

Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura do të punësojë 500 persona me kontratë të përkohshëm për sezonin e verës 2018. Referuar vendimit, periudha kohore e veprimtarisë sezonale, që do të kryejnë punonjësit me kontratë të përkohshme, është 2 muaj, korrik – gusht 2018. Punonjësit me kontratë të përkohshme do të përfitojnë pagën bazë minimale, të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi. Fondi i pagave për 500 punonjësit do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të…

Read More

Mundësi punësimi pranë UN Women Albania

Mundësi punësimi pranë UN Women Albania

Apliko tani! UN Women Albania kërkon të punësojë Konsulent kombetar per te mbeshtetur procesin e raportimit te Shqiperise ne mekanizmat nderkombetar te te drejtave te njeriut, sa i perket rekomandimeve per barazi gjinore dhe kunder dhunes ndaj grave. Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK Afati aplikimit: 5 qershor

Read More

Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Në funksion të zbatimit të programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”, IOM Shqipëri ka shpallur thirrje për individë në Itali dhe Shqipëri që të aplikojnë për ofrimin e shërbimeve sipas profileve të mëposhtëm: – 3 (tre) Konsulentë në Itali, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 18-2018 – 3 (tre) Konsulentë në Tiranë/Shqipëri, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 17-2018 – 3 (tre) Konsulentë Lokalë dhe Konsulentë nga Diaspora për punuar…

Read More

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vlerësimin e kandidatëve pjesëmarrës në këto procedura. Sa më sipër, në zbatim të pikës 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe pikës…

Read More
1 2 3 4 5 48