Mundësi punësimi pranë UN Women Albania

Mundësi punësimi pranë UN Women Albania

Apliko tani! UN Women Albania kërkon të punësojë Konsulent kombetar per te mbeshtetur procesin e raportimit te Shqiperise ne mekanizmat nderkombetar te te drejtave te njeriut, sa i perket rekomandimeve per barazi gjinore dhe kunder dhunes ndaj grave. Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK Afati aplikimit: 5 qershor

Read More

Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Në funksion të zbatimit të programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”, IOM Shqipëri ka shpallur thirrje për individë në Itali dhe Shqipëri që të aplikojnë për ofrimin e shërbimeve sipas profileve të mëposhtëm: – 3 (tre) Konsulentë në Itali, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 18-2018 – 3 (tre) Konsulentë në Tiranë/Shqipëri, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 17-2018 – 3 (tre) Konsulentë Lokalë dhe Konsulentë nga Diaspora për punuar…

Read More

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vlerësimin e kandidatëve pjesëmarrës në këto procedura. Sa më sipër, në zbatim të pikës 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe pikës…

Read More

Vend i lirë pune: Punonjës/e Gjykate

Vend i lirë pune: Punonjës/e Gjykate

Periudha e Aplikimit 15 deri 25 maj 2018 Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri kërkojnë Aplikantë për një pozicion të përkohshëm si Punonjës/e Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë. Kohëzgjatja e shërbimit do të jetë gjashtë muaj. Punonjësi do të jetë përgjegjës për informimin e vizitorëve të gjykatës rreth masave dhe rregullave të brendshme të gjykatës në kuadrin e Nismës Për një Drejtësi pa Vonesa të OSBE/USAID…

Read More

Mundësi punësimi në Administratën Shtetërore

Mundësi punësimi në Administratën Shtetërore

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE  Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin…

Read More

Mundësi punësimi/ Menaxher dyqani

Mundësi punësimi/ Menaxher dyqani

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Spar Albania në adresën hr@spar.al Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit në këtë LINK Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 24.05.2018

Read More

Mundësi punësimi/ Koordinator terreni

Mundësi punësimi/ Koordinator terreni

Organizata: Caritas Shqiptar Pozicioni: Koordinator Terreni Departamenti: Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja: Tiranë Varet & raporton tek: Menaxheri I Projektit  Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UNHCR po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit është mbrojtja dhe ofrimi me dinjitet i shërbimeve për këta persona. Ky qëllim do të arrihet përmes mbështetjes humanitare për azil kërkuesit, refugjatet dhe migrantet në Shqipëri duke rritur aksesin…

Read More

Vend vakant për ekspert/e ligjor/e

Vend vakant për ekspert/e ligjor/e

Shpallje vendi vakant për Ekspert/e Ligjor/e për zhvillimin e sesioneve këshilluese me Pacientët e bashkive Dibër dhe Lushnjë, lidhur me kuadrin ligjor dhe mbrojtjen e drejtave të Pacientëve në Sistemin e Drejtësisë OJF:  Shoqata “Together for Life” Qëllimi i angazhimit: Zhvillimi i sesioneve këshilluese me pacientët e bashkive Dibër dhe Lushnjë lidhur me kuadrin ligjor dhe mbrojtjen e drejtave të në Sistemin e Drejtësisë Vendi: Bashkia Dibër dhe Bashkia Lushnjë Kohëzgjatja: 36 ditë pune në periudhën Qershor 2018…

Read More

Mundësi punësimi/ Përgjegjës administrativ

Mundësi punësimi/ Përgjegjës administrativ

PËRGJEGJËS ADMINISTRATIV, CELIM SHQIPËRI Roli: Përgjegjës administrativ i CELIM Shqipëri, Përgjegjës për kontabilitetin e projektit ACAP. Tipi i kontratës: full – time. Kushtet që duhen plotësuar: • Eksperiencë e mëparshme në sektorin adminsitrativ prej të paktën 5 vitesh dhe aftësi për administrimin e flukseve financiare mbi 1 milion euro; • Njohje e mirë e ligjit shqiptar në fushën fiskale; • Njohje shumë e mirë e gjuhës italiane, si dhe njohje e mirë e gjuhës angleze,…

Read More
1 2 3 4 5 47