Mundësi punësimi/ Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore

Mundësi punësimi/ Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin: Specialist, pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog (COD) DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË Punon mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve…

Read More

Mundësi punësimi nga USAID Albania

Mundësi punësimi nga USAID Albania

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e mëposhtëm në jfainfo@ewmi.org jo më vonë se ora 17:00 më 11 qershor 2018: • Letër shoqëruese “Cover letter” ku të tregohet interesi dhe kualifikimet për pozicionin; • CV të përditësuar; • Kopje të Diplomës Master; • Emrin, Titullin, Numrin e Celularit dhe adresat e emailit të 3 referencave profesionale. Ju lutemi vendosni në subjektin e Email: Punonjës Gjykate – Sarandë.

Read More

Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura do të punësojë 500 persona me kontratë të përkohshëm për sezonin e verës 2018. Referuar vendimit, periudha kohore e veprimtarisë sezonale, që do të kryejnë punonjësit me kontratë të përkohshme, është 2 muaj, korrik – gusht 2018. Punonjësit me kontratë të përkohshme do të përfitojnë pagën bazë minimale, të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi. Fondi i pagave për 500 punonjësit do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të…

Read More

Mundësi punësimi pranë UN Women Albania

Mundësi punësimi pranë UN Women Albania

Apliko tani! UN Women Albania kërkon të punësojë Konsulent kombetar per te mbeshtetur procesin e raportimit te Shqiperise ne mekanizmat nderkombetar te te drejtave te njeriut, sa i perket rekomandimeve per barazi gjinore dhe kunder dhunes ndaj grave. Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK Afati aplikimit: 5 qershor

Read More

Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Në funksion të zbatimit të programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”, IOM Shqipëri ka shpallur thirrje për individë në Itali dhe Shqipëri që të aplikojnë për ofrimin e shërbimeve sipas profileve të mëposhtëm: – 3 (tre) Konsulentë në Itali, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 18-2018 – 3 (tre) Konsulentë në Tiranë/Shqipëri, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 17-2018 – 3 (tre) Konsulentë Lokalë dhe Konsulentë nga Diaspora për punuar…

Read More

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vlerësimin e kandidatëve pjesëmarrës në këto procedura. Sa më sipër, në zbatim të pikës 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe pikës…

Read More

Vend i lirë pune: Punonjës/e Gjykate

Vend i lirë pune: Punonjës/e Gjykate

Periudha e Aplikimit 15 deri 25 maj 2018 Projekti i USAID-it “Drejtësi për të gjithë” dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri kërkojnë Aplikantë për një pozicion të përkohshëm si Punonjës/e Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë. Kohëzgjatja e shërbimit do të jetë gjashtë muaj. Punonjësi do të jetë përgjegjës për informimin e vizitorëve të gjykatës rreth masave dhe rregullave të brendshme të gjykatës në kuadrin e Nismës Për një Drejtësi pa Vonesa të OSBE/USAID…

Read More

Mundësi punësimi në Administratën Shtetërore

Mundësi punësimi në Administratën Shtetërore

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE  Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin…

Read More

Mundësi punësimi/ Menaxher dyqani

Mundësi punësimi/ Menaxher dyqani

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Spar Albania në adresën hr@spar.al Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit në këtë LINK Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 24.05.2018

Read More
1 2 3 4 47