Fonde për sipërmarrësit shqiptarë

Fonde për sipërmarrësit shqiptarë

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve(AIDA), në mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme(NVM), me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë, forcimin e kapaciteteve prodhuese dhe daljen e tyre në treg, menaxhon për vitin 2018 këto skema financiare nga buxheti i shtetit: Fondin Shqiptar të Konkurrueshmërisë; Fondin e Ekonomisë Kreative (Artizanatit); Fondin në mbështetje të Sipërmarrjeve të reja ”Start Up” dhe Fondin e Inovacionit. AIDA njofton se aplikimi për fondet për vitin 2018 është i hapur…

Read More

Thirrje për projekt propozime me Austrinë

Thirrje për projekt propozime me Austrinë

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Shkencor e Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë nënshkruar në 2 Maj 2012, Protokollit të Përbashkët mbajtur në 5.12.2014, Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, në bashkëpunim me Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI), çel raundin e dytë të thirrjeve për aplikime të përbashkëta kërkimore, tekniko-shkencore, mes Shqipërisë dhe Austrisë. Kjo thirrje do të jetë e hapur prej datës 10.04.2018 deri më 30.05.2018. Kjo…

Read More

Grante/ Thirrje e re për propozime në kuadër të INTERREG Adriatiko – Jonian 2014-2020

Grante/ Thirrje e re për propozime në kuadër të INTERREG Adriatiko – Jonian 2014-2020

Programi i Bashkëpunimit Territorial INTERREG Adriatiko – Jonian 2014-2020 (ADRION) ka shpallur thirrjen e dytë për projekt-propozime në kuadër të Aksit Prioritar nr. 2 të Programit: Rajon i Qëndrueshëm. Objektivat specifike të këtij aksi prioritar konsistojnë në: O.S 2.1 – Promovimi i qëndrueshmërisë dhe mbrojtja e pasurive natyrore dhe kulturore, si asete zhvillimi në zonën Adriatiko-Joniane O.S 2.2 – Fuqizimi i kapaciteteve lidhur me trajtimin transnacional (të përbashkët) të problemeve mjedisore, fragmentimi dhe ruajtja e shërbimeve të ekosistemit në zonën…

Read More

Thirrje për Shprehje Interesi/ Projekti DIBRA: Turizëm dhe Traditë

Thirrje për Shprehje Interesi/ Projekti DIBRA: Turizëm dhe Traditë

Për vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T. Përshkrimi i Thirrjes: Kjo thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALCDF (Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale), në partneritet me Bashkinë Dibër dhe CNVP Shqipëri. Ky projekt kërkon të kontribuojë në rritjen e numrit të të punësuarve, veçanërisht të të rinjve dhe grave në…

Read More

Thirrje për propozime mbi krijimin e Qendrës Kombëtare të Burimeve për Shoqërinë Civile

Thirrje për propozime mbi krijimin e Qendrës Kombëtare të Burimeve për Shoqërinë Civile

Që prej muajit gusht 2009, Bashkimi Evropian ka financuar ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi përmes mekanizmave rajonale të tilla si “Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile (TACSO)” të zbatuara si pjesë e Instrumentit të Ndihmës për Shoqërinë Civile – Civil Society Facility (CSF). Projekti aktual i TACSO ka përfunduar në nëntor 2017 dhe tashmë është planifikuar një fazë e re e tij për të vazhduar aktivitetet në mbështetje të…

Read More

Grante/ 4 Thirrje për propozime në kuadër të Programit të Punës dhe Inovacionit Social – EaSI

Grante/ 4 Thirrje për propozime në kuadër të Programit të Punës dhe Inovacionit Social – EaSI

Programi për ‘Punësim dhe Inovacion Social’ në përputhje me strategjinë ‘Evropa 2020’ dhe me ‘Strategjinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive 2014-2020’ synon trajtimin e problemit të papunësisë së të rinjve, sigurimit të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve dhe nxitjen e inovacionit social dhe ekonomik nëpërmjet mbështetjes së reformave. Në kuadër të objektivave të mësipërme, EaSi vijon të publikojë thirrje të reja për propozime në portalin e tij ku aktualisht janë hapur 4 thirrje të…

Read More

Fond për përkthim letrar

Fond për përkthim letrar

Fondi për Përkthimin Letrar (FPL) është kthyer tashmë në traditë. Për të pestin vit radhazi hapet thirrja për aplikime për mbështetje të përkthimit letrar nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe. Përvoja e katër viteve ka dëshmuar se Fondi, përveçse një ndihmesë e drejtpërdrejtë për përkthyesit dhe shtëpitë botuese, është edhe një tregues vlerësimi për përkthimet më të mira. Fondi për Përkthimin Letrar (FPL), edhe këtë vit, do të nxisë dhe mbështesë financiarisht përkthime të…

Read More

Grante/ Thirrje për aplikime për projekte komunitare

Grante/ Thirrje për aplikime për projekte komunitare

Jeni organizatë rinore dhe keni një ide për të punuar me të rinjtë? Kjo është një mundësi për ti dhënë jetë projekt-idesë suaj. Kriteret e aplikimit: 1. Kjo thirrje është e hapur për organizata jofitimprurëse që punojnë me fëmijë dhe të rinj të moshës 14-26 vjeç. 2. Objektivat specifike të thirrjes: (i) Mbështetja e ideve dhe projekteve të natyrës Start UP të bizneseve sociale lokale që aftësojnë të rinjtë drejt mundësive të vetë-punësimit. (ii) Adresimi…

Read More

Grante nga Ambasada e Amerikës në Tiranë

Grante nga Ambasada e Amerikës në Tiranë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka kënaqësinë të shpallë konkurimin e hapur për grante me anë të këtij njoftimi për mundësi financimi (NOFO) për Programin e Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci. Qëllimi i Programit AFATI I APLIKIMIT: Programi pranon projekt-propozime deri më 2 prill 2018 Programi i Komisionit për Demokraci, i administruar nga Zyra e Marrdhënieve me Publikun, mbështet nisma të organizatave jo-qeveritare (OJQ) vëndase të angazhuara në të gjithë Shqipërinë në…

Read More
1 2 3 4 9