Bursë udhëtimi H.Allen

Afati i aplikimit: 1 tetor 2017
Kush mund të aplikojë: studiues të rinj në një fushë që lidhet me mjedisin
Bursat kompensojnë: një vit shpenzime  udhëtimi

Shoqëria e Historianëve Arkitektonikë, H. Allen Brooks Traveling Fellowship do të ofrohet për vitin 2017 dhe do të lejojë një person  të sapo diplomuar të studiojë me udhëtime për një vit. Bursa nuk është për qëllime të kërkimit shkencor për një diplomë të avancuar akademike. Qëllimet janë që të ofrohet një mundësi për një të diplomuar  ose një studiues në zhvillim për të:

Shikuar dhe përjetuar arkitekturën dhe peizazhet;
Menduar thellësisht për profesionin e tyre;
Fituar njohuri të dobishme për punën e ardhshme të aplikantit, kontributin në profesionin e tij dhe kontributin në shoqëri.
Aplikanti pritet të krijojë mbajë një ditar online duke postuar të paktën një herë në muaj në SAH Blog. Postimet në blog do të dokumentojnë udhëtimet e tyre në tekst dhe imazhe, duke përfshirë fotografi, video, vizatime ose media të tjera. Ky regjistër do të përdoret nga zyra e SAH për të miratuar shpërndarjen e pagesave.

Kriteret e aplikimit:
Bursa e Udhëtimit H. Allen Brooks është për një studiues që:

Do të marrë një diplomë PhD ose diplomë të avancuar në gjysmën e parë të 2017 (deri më 30 qershor 2017);
Ka marrë një diplomë PhD ose diplomë të avancuar në 2016, 2015, 2014, 2013 ose 2012 në një fushë që lidhet me mjedisin.
Tituj të tillë përfshijnë doktoraturë në historinë, teorinë ose kritikën e arkitekturës, arkitekturës së peizazhit, apo urbanizmit; Ruajtja historike; Praktika e arkitekturës, arkitekturës së peizazhit dhe planifikimit urban; ose fusha të tjera të studimit të avancuar që lidhen me mjedisinduke përfshirë një MArch, MUP, MLA ose një master në një program ruajtjeje historike.

 

Si të aplikoni?

Afati i aplikimit është data 1 Tetor 2017. Aplikantët duhet të jenë anëtarë  të SAH. Në aplikim ju do t’ju kërkohet të ofroni:

Një deklaratë (në anglisht, 1000 fjalë max) që ka detajet e mëposhtme:

Qëllimet akademike dhe karrierën e aplikantit;
Ajo që aplikanti shpreson të arrijë në mënyrë intelektuale gjatë periudhës së Bursës;
Si do të avancojë kjo bursë në interesat akademike të aplikantit dhe do të bëjë dallimin në punën e tyre profesionale.
Një propozim udhëtimi që përshkruan vendet e udhëtimit dhe ndërtesat ose peizazhet në ato vende. Dorëzimi i një hartë Google që përshkruan do të ishte një plus.

Përveç kësaj, aplikantët duhet të sigurojnë:

Buxhetin e propozuar për vitin e bursës;
Një mostër shkrimi me dy faqe;
Dëshmi për shkallën e studimeve (fotokopja e diplomës), shih kriteret e mësipërme;
Curriculum vitae (maksimumi 5 faqe);
Pesë fotografi  të aplikantit (rezolucion i ulët).
Gjithashtu kërkohet: Dy rekomandime të dorëzuara deri më 1 tetor 2017.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

 

Leave a Comment