Bursë kërkimore në SHBA

Afati i aplikimit: 15 korrik 2017
Kush mund të aplikojë: Femrat mbi 18 vjeç
Vendi: Shtetet e Bashkuara

Qendra John W. Kluge në Bibliotekën e Kongresit fton studiues të kualifikuar për të kryer kërkime në Qendrën Kluge duke përdorur koleksionet dhe burimet e Bibliotekës së Kongresit për një periudhë prej katër deri në njëmbëdhjetë muaj. I themeluar në vitin 2000 me një fond prej 60 milionë dollarësh nga John W. Kluge, Qendra ndodhet në ndërtesën e shkëlqyer Jefferson të Bibliotekës së Kongresit.

Qendra Kluge ofron punë tërheqëse dhe hapësirë diskutimi për mbajtësit e Kluge Chair, për studiues të shquar vizitues, dhe për Fellows post-doktoraturë të mbështetur nga dhurata të tjera private të themelimit. Banorët kanë qasje të lehtë në stafin e specializuar të Bibliotekës dhe në komunitetin intelektual të Uashingtonit.

Kluge Fellows do të japin një prezantim publik të hulumtimit të tyre dhe  një raport përfundimtar mbi hulumtimet e tyre dhe rezultatet. Dy kopje të çdo produkti përfundimtar të këtij hulumtimi (libri, artikulli, filmi, uebfaqja, etj.) duhet të dërgohen në Bibliotekën e Kongresit. Gjithashtu do të kenë mundësi të takohen me specialistë të Bibliotekës dhe kuratorë, dhe në raste me anëtarët e stafit të Kongresit dhe Kongresit.

Kriteret e aplikimit:

Dijetarë të cilët kanë:

Një diplomë të avancuar në shtatë vitet e fundit në shkencat humane, shoqërore ose në një fushë profesionale siç janë arkitektura ose ligji;
Përjashtimet mund të bëhen për individët pa karrierë të vazhdueshme akademike;
Aplikantët mund të jenë shtetas të SHBA ose shtetas të huaj.
Pas zgjedhjes, dhe në përputhje me rregulloret përkatëse të vizave, shtetasit e huaj do të ndihmohen në marrjen e vizës përkatëse.

Për aplikantët, gjuha amtare e të cilëve nuk është anglisht, duhet të ketë dëshmi se aplikanti flet rrjedhshëm gjuhën angleze në mënyrë të lehtë për të kryer hulumtime, për të diskutuar punën me kolegët dhe për të bërë një prezantim publik, megjithëse produkti përfundimtar i hulumtimit mund të shkruhet në gjuhën amtare të aplikantit. Për folësit e gjuhës angleze që kërkojnë të bëjnë hulumtime në koleksionet e gjuhëve të huaja të Bibliotekës, duhet të ketë dëshmi që ata kanë njohuri të gjuhës ose gjuhëve përkatëse në nivelin e kërkuar për hulumtime serioze.
Si të aplikoni?

Aplikuesit duhet të dorëzojnë:

Një formular të plotësuar aplikimi, në gjuhën angleze;
Një curriculum vitae (maksimum 2 faqe; faqet shtesë do të hidhen poshtë);
Një paragraf i vetëm abstrakti;
Një deklaratë e hulumtimit të propozuar (maksimum 3 faqe);
Një shpjegim se pse Biblioteka e Kongresit është vendi i duhur për kërkimin tuaj (maksimumi 1 paragrafi);
Një bibliografi e veprave që keni konsultuar për propozimin tuaj (maksimum 3 faqe);
3 referenca

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment