Bursa për studime postdoktorale

Afati i fundit i aplikimit: 15 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: studiues me një specializim rajonal në Federatën Ruse ose në Evropën Juglindore
Çfarë ofron bursa: Pagesën vjetore prej 40,500 USD

Instituti i Studimeve Evropiane, Ruse dhe Euroaziatike (EURUS) në Universitetin Carleton mirëpret aplikimet për bursa të doktoraturës. Doktoranti do të punojë nën mentorimin e një anëtari të fakultetit në EURUS.

Kriteret e aplikimit:

Kandidatët duhet të kenë mbaruar me sukses dhe të depozitojnë disertacionin e doktoraturës para fillimit të bursës. Disertacioni i doktoraturës duhet të lidhet me një nga fushat tematike të treguara më lart. Doktoranti duhet të jetë pranuar jo më parë se shtatori 2014.

Universiteti Carleton është i angazhuar fuqimisht për të nxitur diversitetin brenda komunitetit të tij si një burim i përsosmërisë, pasurimit kulturor dhe forcës shoqërore. Mirëpriten ata që do të kontribuonin në diversifikimin e mëtejshëm të Universitetit tonë duke përfshirë, por jo kufizuar në: Pakicat e dukshme; Kombet e para, popujt inuit dhe Meti; Personat me aftësi të kufizuara; dhe personat të çdo orientimi seksual ose identitetit dhe shprehjeve gjinore.

Përfitimet nga bursa:

Bursa fillimisht do të jetë për një periudhë njëvjeçare nga tetori 2017 deri në shtator 2018 me një pagesë vjetore prej 40,500 $ (përfshirë përfitimet e detyrueshme). Ajo mund të rinovohet për një vit të dytë në varësi të fondeve.

Si të aplikoni?

Aplikimet duhet të përfshijnë:

Një curriculum vitae;
Një plan hulumtimi për periudhën e bursës (rreth 750-1000 fjalë);
Një mostër e shkruar nga aplikanti (artikull shkencor, kapitulli i librit ose kapitulli i disertacionit) mbi një temë relevante për konkursin;
Përveç kësaj, ju lutemi të rregulloni që dy gjyqtarë akademikë të dërgojnë letra referimi drejtpërdrejt në të njëjtën adresë e-mail me titullin “Postdoctoral fellowship Reference YOURNAME.”
Ju lutem dërgoni materialet e kërkuara në formë elektronike deri më 15 gusht 2017 në adresën elektronike eurus.postdoc@carleton.ca. Të gjitha materialet (me përjashtim të letrave të referimit) duhet të bashkohen në një skedar të vetëm pdf dhe të dërgohen në një email me titull “Postdoctoral fellowship YOURNAME.”

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment