Bursa për studime doktorature në Itali

Afati i fundit i aplikimit: 04 shtator 2017
Kush mund të aplikojë: studentët e huaj
Bursa ofron: 16.350 EURO (bruto) në vit në një maksimum prej tre vjetësh

Aplikimet janë hapur për Programin e Doktoraturës për Studime Politike për Zhvillimin e Shkencave Sociale dhe Politike (NASP) për vitin akademik 2017-2018. Bursat janë të hapura për studentët e huaj për të ndjekur programin PhD.

Programi i doktoraturës POLS synon  jo vetëm hulumtuesit e rinj të cilët mund të angazhohen në akademinë ndërkombëtare, por edhe figura profesionale që mund të ndërmarrin kërkime, të ofrojnë konsulencë, koordinojnë dhe menaxhojnë qendrat private kërkimore, organizatat politike dhe ekonomike, në kontekste rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare.

Kriteret e aplikimit:

Kriteret e mëposhtme duhet të plotësohen në mënyrë që kandidatët të jenë të ligjshëm për bursën:

Kandidatët që posedojnë një diplomë të ciklit të dytë (Laurea Magistrale), një kualifikim ekuivalent ose një kualifikim i barabartë me nivelin e studimeve (Diplomë Masteri) të dhënë nga një universitet i huaj, mund të aplikojnë
Përshtatshmëria e kualifikimeve të huaja akademike në kuptim të përmbajtjes vlerësohet nga Komiteti i Ekzaminimit i ngritur për pranim në kursin e doktoraturës, në përputhje me rregullat në fuqi në Itali dhe në vendin ku është lëshuar kualifikimi akademik dhe me Traktate ndërkombëtare ose marrëveshje për njohjen e kualifikimeve me qëllim të vazhdimit të studimeve;
Kandidatët të cilët nuk kanë përfunduar studimet e ciklit të dytë (Magistrale) mund të aplikojnë gjithashtu. Në këtë rast, kandidatët që janë pranuar në kursin e doktoraturës duhet të marrin kualifikimin e kërkuar deri më 31 tetor 2017.
Për t’u pranuar në konkurs, aplikantët duhet të demonstrojnë aftësi të paktën të nivelit B2 në gjuhën angleze, të certifikuara nga një organizëm certifikues i pranuar zyrtarisht, sipas kushteve të Kornizës së Përbashkët Evropiane të Referencës për Gjuhët (CEFR);
Certifikatat e gjuhës angleze duhet të jenë dhënë jo më herët se tre vjet nga data e aplikimit, përveç nëse certifikimi specifik është i vlefshëm për një periudhë tjetër.

Si të aplikoni?

Duhet të ngarkohen dokumentet e mëposhtme (jo më të mëdha se 10 MB) (në pdf .rtf ose .jpg format) për të përfunduar procedurën e pranimit online:

Diploma, e lëshuar nga Universiteti në përputhje me standardet e përcaktuara nga Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës dhe UNESCO / CEPES; Si alternativë, një certifikatë në gjuhën italiane ose angleze nga universiteti i vendit kandidat që tregon provimet e marra, notat dhe kreditet përkatëse dhe tregon shpërndarjen statistikore të notave të provimit për kursin përkatës të studimit
CV, që përshkruan çdo përvojë profesionale dhe kualifikime të tjera të aplikantit;
Projekt kerkimi;
Një nga certifikatat e listuara në art. 2 që dëshmojnë aftësinë e kandidatit në gjuhën angleze në nivelin B2, të paktën, ose një deklaratë për përjashtimin e tyre nga kjo kërkesë, në përputhje me nenin në fjalë;
Lista e botimeve (nëse ka);
Aplikimi për intervistë online (përdorni formularin 3)

Për më shumë informacion  klikoni këtu

Leave a Comment