Bursa për pjesmarrje në programin CONFINTEA

Afati i fundit i aplikimt: 15 qershor 2017
Kush mund të aplikojë: aplikantët nga çdo Shtet Anëtar i UNESCO-s
Bursa përfshin: sigurimin shëndetësor, bileta e ekonomisë së kthimit, akomodimi

Instituti për mësim gjatë gjithë jetës i UNESCO-s (UIL) po ofron 10 bursa  CONFINTEA për zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile që punojnë në pozicione kyçe në fushën e të mësuarit për të rritur dhe arsim (ALE). Bursat janë me kohëzgjatje një mujore dhe janë të hapura për aplikantët nga çdo Shtet Anëtar i UNESCO-s. Programi i bursave ka për qëllim të forcojë kapacitetet e Shteteve Anëtare në zbatimin e elementeve kryesore të Kornizës Belém për Veprim (BFA). UIL është një hulumtim, trajnim, informacion, dokumentacion dhe qendër botuese ndërkombëtare jo fitimprurëse. Promovon të mësuarit gjatë gjithë jetës me një fokus në arsimin e rritur dhe të vazhdueshëm, shkrim-leximin dhe arsimin bazë jo-formal. UIL synon të sigurojë bilancin gjeografik  (rajonal dhe kombëtar) dhe barazinë gjinore në dhënien e bursave, dhe veçanërisht mirëpret aplikuesit nga Global South.

Kriteret e aplikimit:

Aplikantët për një bursë të CONFINTEA duhet:

Të kenë përvojë të gjerë – qofshin ato në qeveri apo shoqëri civile ose si studiues në ALE;
Të përfshihen në formulimin e politikave ose planifikimin dhe zbatimin e programeve në nivel kombëtar (përfshirja në aktivitetet kombëtare në lidhje me ndjekjen e CONFINTEA VI do të ishte një pasuri);
Të kenë njohuri të mira të Microsoft Office.

Bursa:

UIL do të aranzhojë dhe të paguajë për:

Sigurim shëndetsor;
Një biletë për  kthimin në Hamburg;
Akomodimi pranë Institutit;
Do të paguhet një shumë e plotë për të mbuluar shpenzimet e jetesës dhe të ndryshme.

Si të aplikoni?

Ju lutemi të paraqisni aplikimin me email në adresën e znj. Angela Owusu-Boampong, në: uil-ale@unesco.org. Aplikuesit duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:

Një propozim me shkrim për një strategji kombëtare të Arsimit të Lirë në përputhje me Kornizën e Belemit për Veprim (maksimum 3 faqe);
Një curriculum vitae i kohëve të fundit;
Një letër motivimi.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment