Bursa nga qeveria e Izraelit për studentët e huaj

Afati i fundit: 30 nëntor 2015

E vlefshme për: studentët e huaj me diplomë  BA ose BSc (ose arritje më të larta akademike)

Bursa: Të plota dhe të pjesshme

Përshkrimi

Qeveria e Izraelit ka publikuar thirrjen për aplikime, ku ka njoftuar se ofron bursa për studentët e huaj. Studentët mund të zgjedhin një bursë afatshkurtër ose një bursë afatgjatë.

Bursa  Afatshkurtër – jepet për një kurs veror të gjuhës (Ulpan). Aktualisht kursi Ulpan që ofrohet është një program 3-4 javë në Ulpanin e Universitetit Haifa.

Bursa afatgjatë – jepet për një periudhë maksimale prej 8 muajsh (një vit akademik). Studentët mund të aplikojnë në programet që janë të shënuara më poshtë:

 • Programi Post Doktorature Program:Studentët do të duhet të paraqesin një plan kërkimor dhe një letër pranimi nga një mbikëqyrës izraelit në një nga universitetet e Izraelit;
 • Programi kërkimor: Studentët mund të krijojnë programin e tyre kërkimor nën mbikëqyrjen e një pedagogu izraelit nga një prej universiteteve izraelite. Kandidatët do të duhet të paraqesin një plan kërkimor dhe një letër pranimi;
 • Studentët e doktoraturës: studentët të cilët janë të regjistruar për studimet e doktoratës në Izrael mund të aplikojnë për një një vit akademik (8 muaj) me bursë nga Ministria. Kjo bursë nuk është e rinovueshme dhe studenti do të duhet të gjejë burime të tjera për të financuar studimet. Regjistrimi në programin e doktoraturës është përgjegjësi e studentit. Studenti duhet të përmbushë kërkesat e universitetit të Izraelit për programin e doktoraturës;
 • Studentët e masterit: studentët të cilët janë të regjistruar për studime në master në Izrael për të aplikuar për një një vit akademik (8 muaj) me bursë nga Ministria. Regjistrimi në programin master është në përgjegjësinë e studentit dhe studenti do të duhet për të përmbushur kërkesat e universitetit për programin master;
 • Programet ndërkombëtare: Është e mundur që të regjistrohen në një nga programet e jashtme ose ndërkombëtare nën kufizimet e mëposhtme: bursa do të jepet për një vit akademik (8 muaj) dhe jo për programin e plotë. Tarifat e shkollimit nuk do të përfshijë kurse shtesë
 • Programe të veçanta: Disa universitete izraelite ofrojnë programe speciale pas-diplomimit  në gjuhën angleze. Është e mundur që të regjistroheni në një nga këto programe të veçanta nën kufizimet e mëposhtme: bursa do të jepet për një vit akademik (8 muaj) dhe jo për programin e plotë.

Pranimet

 • Aplikanti duhet të ketë një diplomë BA ose BSc (ose arritje më të larta akademike), dhe të ketë nota të mira të tyre;
 • Aplikanti duhet të jetë një shtetas i vendit prej nga ai / ajo po aplikon për bursë dhe të jetë nën moshën 35 vjeçare (në fillim të vitit akademik);
 • Dëshmi e gjuhës angleze apo të njohjes së gjuhës hebraike;
 • Aplikantët duhet të plotësojnë kërkesat akademike të Universitetit izraelit tek të cilat ato aplikojnë. Një bursë do të jepet vetëm pasi instituti kërkuar miraton pranimin e kandidatit.

Bursat

Bursat janë të dy llojeve: bursa të plota dhe të pjesshme.

Bursa e plotë përfshin:

 • Pagesën e shkolimit;
 • Pagesë mujore për një vit akademik (8 muaj);
 • Sigurimi bazë shëndetësor.

Bursa e pjesshme përfshin:

 • Një pjesë të tarifës së shkollimit;
 • Pagesë mujore për një vit akademik (8 muaj vetëm);
 • Sigurimi bazë shëndetësor.
 • Strehimin, transportimin ndërsa udhëtimi për në Izrael mbulohet nga vetë studenti
 • Bursat do të jepen vetëm për studim në universitetet dhe programet e miratuara nga Këshilli izraelit i Arsimit të Lartë;
 • Bursa për studime gjuhësore Ulpan do të jepet në Ulpan zgjedhur nga Ministria e Punëve të Jashtme.

Si të aplikoni?

Data për dorëzimin e formularëve të aplikimit është e ndryshme në secilin vend, por zakonisht është jo më vonë se 30 nëntori. Është e këshillueshme që të kontaktoni ambasadën tuaj lokale izraelite për të verifikuar datën për dorëzimin e aplikimeve dhe për të marrë informacion më të detajuar në lidhje me procesin e zgjedhjes së kandidatëve për bursa nga vendi juaj.

Aplikimet duhet të përfshijnë:

 • Formularin e përfunduar të aplikimit;
 • Letra e detajuar që përshkruan fushën që aplikanti synon për të studiuar në Izrael, duke specifikuar në Universitetin që ai / ajo dëshiron të marrë pjesë;
 • Curriculum vitae;
 • Kopjet e letrave të shkëmbyera me universitete izraelite apo me mbikëqyrësit e izraelit (në rastin e një hulumtimi apo posT doktoraturë);
 • Dokumentet zyrtare origjinale akademike (ose kopje të noterizuara) të të gjitha studimeve relevante dhe rezultatet e testeve, diploma që vërtetojnë përfundimin e një arritje akademike, duke përfshirë një transkript të të dhënave të studentëve;
 • Së paku dy letra rekomandimi nga një profesor;
 • Tre fotografi;
 • Certifikata e shëndetit.

Të gjitha kërkesat e mësipërme duhet të jenë në gjuhën angleze dhe të dorëzohen në tri kopje në ambasadën izraelite në vendin e aplikantit.

Ju lutemi vizitoni faqen zyrtare për të tjera informacione.

Leave a Comment