Bursa doktorature në Danimarkë

Përshkrim

Departamenti i Biznesit dhe Politikës në Shkollën e Biznesit në Kopenhagen fton aplikime për bursë vakante Doktorature brenda fushës së përgjithshme të biznesit dhe politikës. Projekti i Doktoraturës do të fokusohet në një nga 4 temat kërkimore të Departamentit;

 • Biznes, organizim dhe qeverisje;
 • Shoqëri civile;
 • Para dhe tregti;
 • Politika Publike dhe Institucione.

Kandidati i zgjedhur PhD do të jetë i bashkangjitur në Departamentin e Biznesit dhe Politikës, që thekson hulumtime ndërkombëtare dhe krahasuese në shtete, ekonomi, korporata, dhe organizata të tjera që janë të përfshira në qeverisjen e çështjeve politike dhe ekonomike.

Kriteret

 • Kandidati duhet të ketë një trajnim bazik në nivelin Master;
 • Formimi në shkencat politike ose sociale është i nevojshëm
 • Aplikanti duhet të ketë përfunduar me sukses studimet e masterit para fillimit të një doktoraturë në CBS;
 • Aplikantët duhet të dinë shumë mire gjuhën angleze.

 

Bursa

 • Një bursë Doktorature zgjat 3 vjet, dhe përfshin detyrimet e mësimdhënies të barabartë me punën e gjysmës së një viti (624 orë pune);
 • Bursat janë pozicione me rrogë të plotë,sipas marrëveshjes daneze kombëtare kolektive;
 • Bursa përfshin tarifat e shkollimit, hapësirë ​​zyre, grantet e udhëtimit plus një pagë, duke filluar me rreth  DKK 23,770 (rreth . 3160 euro) në muaj deri në 28,964 DKK (rreth 3,860 EUR) në varësi të përgatitjes, plus një kontribut pensional që arrin në 17,1% të 85 % të pagës bazë.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, formulari aplikimit duhet të përfshijë:

 • Pesë faqe përshkrim të projektit;
 • Një prezantim me një fjalë origjinale kërkimore, një përshkrim të kuadrit fillestar dhe metodologjisë, një prezantim të materialit të sugjeruar empirik, si dhe një plan pune;
 • Kopjet e certifikatës së diplomës së masterit ose certifikata të tjera të nivelit përkatës;
 • Një CV të shkurtër (CV);
 • Një listë të artikujve dhe botimeve (nëse është e aplikueshme), si dhe një kopje të një vepre të zgjedhur me shkrim (psh tezës Master);
 • Dokumentacioni për aftësitë në gjuhën angleze.

Për informacione të mëtejshme vizitoni faqen zyrtare duke klikuar në këtë LINK

Leave a Comment