Seminar në Tiranë nga Zyra Kombëtare Erasmus +

Seminar në Tiranë nga Zyra Kombëtare Erasmus +

Zyra Kombëtare Erasmus + në bashkëpunim me ekspertët Erasmus+ për Reformat në Arsimin e Lartë (HERE) ka kënaqësinë t’ju ftojë në seminarin kombëtar me temë “Zgjerimi i rolit të studentëve në manaxhimin dhe qeverisjen e IAL-ve” që do të mbahet ditën e enjte, më datë 24 Maj 2018, ora 9:30, në ambjentet e Universitetit Politeknik të Tiranës (salla Silvano Pedrollo). Objektivat kryesore të Seminarit HERE përfshijnë: – Zbatimin e kërkesave të LAL për rolin e…

Read More

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtëm

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vlerësimin e kandidatëve pjesëmarrës në këto procedura. Sa më sipër, në zbatim të pikës 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe pikës…

Read More

Mundësi praktike në Fondacion

Mundësi praktike në Fondacion

Fondacioni Together Albania shpall konkurs për një praktikant/e Kandidatët duhet të: • Kenë përfunduar studimet universitare ose të jenë në vitin e fundit të studimeve universitare (preferohet të jenë student të Psikologjisë, Sociologjisë, Punes Sociale apo Pedagogjisë); • Të kenë njohuri në punën me kompjuter (Word, Excel, PowerPoint, SPSS, Internet etj); • Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze; • Dëshirë për të mësuar dhe për të punuar në grup; Të interesuarit mund…

Read More