Thirrje për ekspert/ Projekti D2T

Thirrje për ekspert/ Projekti D2T

Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit Diber: Trails and Tradition (D2T), financuar nga USAID dhe Ambasada Suedeze, kërkon ekspert për Identifikimin e 5 Shtigjeve Turistike në Bashkinë Dibër. Ky projekt ka për qëllim të kontribuojë në rritjen e numrit të të punësuarve, veçanërisht të rinjve dhe grave në zonën e Dibrës dhe në shtimin e të ardhurave të familjeve dibrane që janë të angazhuara ose do të angazhohen në…

Read More

Thirrje për aplikim për studentë

Thirrje për aplikim për studentë

PROJEKTI BRIGAID dhe UNIVERSITETI TEKNIK I HOLLANDËS (TUDelft) AKPT, partnere në projektin BRIGAID “BRIdging the Gap for Innovations in Disaster Resilience”, pjesë e programit ‘HORIZON 2020’ të Komisionit Europian, së bashku me liderin e këtij projekti, Universitetin Teknik të Hollandës (TUDelft), do të organizojnë punëtorinë “Përmbytjet: Qytetet përkudrejt ndërhyrjeve private”, me datë 26-30 Prill 2018, pranë mjediseve të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN), Tiranë. Qëllimi i këtij aktiviteti është të stimulojë diskutimin dhe mendimin…

Read More

Mundësi punësimi në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

Mundësi punësimi në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar

Lloji i diplomës “Gjeologji”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Emergjencave dhe Aktivitetit me…

Read More