Mundësi punësimi për të diplomuarit në Shkenca Juridike

Mundësi punësimi për të diplomuarit në Shkenca Juridike

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve: Specialist në Sektorin e Programimit, Hartimit dhe…

Read More

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje

Workshop: “NJERIU I RI NË MATERIALET FILMIKE TË DIKTATURËS (1958-1990)”, 30 mars‒11 maj 2018. IDMC fton të gjithë të rinjtë e interesuar në analizën e personazheve të filmave të diktaturës të bëhen pjesë e workshop-eve për filmat. Qëllimi i këtyre workshop-eve është të paraqesë tek të rinjtë ndërtimin e periudhës komuniste në filmat e prodhuar në shqip, në vitet 1958-1990, për të kuptuar më mirë jetën në komunizëm dhe ideologjinë komuniste. Propaganda komuniste ndikonte në…

Read More