1000 Euro në muaj/ Praktika nga Komisioni Evropian

Pagesa: 1,000 Euro në muaj, rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit, sigurim shëndeti dhe në raste aksidentesh.

Përshkrimi

Një praktikë e paguar 5-mujore me Komisionin Evropian (ose disa organe dhe agjenci të institucioneve evropiane si, për shembull), duke filluar në 1 mars ose 1 tetor. Çdo vit, ka rreth 1.400 vende të lira. Pjesëmarrësit punojnë në të gjithë Komisionin Evropian. Përmbajtja e punës varet shumë nga shërbimet që janë caktuar për ta. Ju mund të punoni në fushën e ligjit të konkurrencës, burimeve njerëzore, politikën e mjedisit etj. Praktika  ofron njohuri të BE-së – pasqyrë në proceset dhe politikat e institucioneve evropiane, përvojës praktike – një mundësi për të luajtur një rol dhe mundësi për të vënë teorinë akademike në praktikë.

Kriteret

Programi i praktikës është e hapur për të diplomuarit nga e gjithë bota të cilët kanë:

  1. Një diplomë universitare në 3 vite studime (Minimumi një Bachelor)
  2. Njohuri shumë të mira në Anglisht ose Frengjisht ose Gjermanisht
  3. Njohuri shumë të mira në një gjuhë të dytë zyrtare të BE-së (kërkohet për shtetasit e vendeve pjesë të BE-së)

Personat të cilët kanë bërë më parë më shumë se 6 javë praktike në shërbim ose punë (të paguar ose të papaguar) për ndonjë nga institucionet dhe organet evropiane janë të përjashtuara.

Aplikimi

Për t’u regjistruar ju lutemi klikoni në këtë LINK.

Aplikimet hapen dy here në vit

  • Për praktikat që nisin në tetor-aplikimet hapen në Janar
  • Për praktikat që hapen në Mars-aplikimet hapen në Korrik/Gusht

Për afatet ekzakte dhe të tjera detaje për praktikat, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare, duke klikuar në këtë LINK.

Leave a Comment